Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce świadczenia przy dostawie towarów

Dotyczy transakcji dokonywanych poza terytorium Polski.

I. Spółka zamierza zakupić towar od firmy mającej siedzibę w Hongkongu i sprzedać go bezpośrednio (bez wprowadzenia go na terytorium Polski) do firmy mającej siedzibę w Syrii. Towar ten staje się własnością klienta syryjskiego w momencie załadunku w porcie chińskim. Czy ww. transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zgodnie z przepisem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 ...Zapytanie Podatnika dotyczy stawki podatku VAT dla dostawy wyrobów stolarskich wraz z ich montażem w Niemczech. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż jest Pan producentem wyrobów stolarskich i dokonuje Pan ich dostawy wraz z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego w Niemczech.

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2004r. nr PP-443/190/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14 b § 2 ww. u ...

Dotyczy transakcji zawieranych poza terytorium Polski.

I. Spółka kupuje od rosyjskiej firmy olej napędowy. Zakup ten następuje na słupku granicznym przed wejściem towaru na terytorium RP. Następnie Spółka sprzedaje ten olej polskiej spółce również przed wejściem towaru na terytorium RP. Towar zostaje wprowadzony na polski obszar celny przez finalnego odbiorcę – polską spółkę. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy: 1. w opisanych transakcjach ...

Opodatkowanie usług polegających na wyszukiwaniu odpowiednich partnerów handlowych, przekazywaniu zamówień, prowadzeniu rozmów przy zawarciu wstępnych kontraktów, zapewnieniu terminowości realizacji zamówień, montażem oraz naprawami gwarancyjnymi świadczonych na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi pośrednictwa związane z dostawą towarów wykonywane na zlecenie kontrahenta zagranicznego (będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych) posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, innego niż terytorium RP. Spółka pr ...

Spółka pyta, jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować sprzedaż frezarek, które nie wkroczyły na polski obszar celny ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.01.2005 r., który wpłynął w dniu 02.02.2005 r. (uzupełnione pismem z dnia 28.02.2005 r., wpływ do tut. organu 02.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Miejsca świadczenia oraz opodatkowania usług dzierżawy wagonów i cystern kolejowych?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. miejsca świadczenia oraz opodatkowania usług dzierżawy wagonów i cystern kolejowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwag ...

Czy stawka podatkowa w wysokości 0% jest właściwa dla opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowych usług transportowych świadczonych na rzecz firmy belgijskiej będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium swojego kraju w sytuacji, gdy usługa ta rozpoczyna i kończy się na terytorium Belgii a firma belgijska odprowadza podatek VAT na terytorium swojego kraju w związku z nabyciem usługi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowiskoPani, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...

Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług dla których podatnik będzie opodatkowany w kraju członkowskim.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) -Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 28.02.2005 r. uzupełnionego pismem z 30.03.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Generowanie strony w 3 ms