Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa kontraktacji

Kwestia nieodpłatnego wydania przez producenta cukru wysłodków plantatorom na podstawie umowy kontraktacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informacji z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr ZP-I/443-116/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z powodu stwierdzenia jej nieprawidłowośc ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, jak należy traktować fakt zwrotu plantatorom wysłodków buraczanych w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535). Zdaniem Podatnika, wydanie przez niego wysłodków plantatorom, na mocy kontraktacji, zawierającej wymagane prawem wspólnotowym postanowienia o nieodpłatnym zwrocie wysłodków nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, a w konsekwencji, w świetle art. 5 tej ustawy, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik stoi na stanowisku, iż czynność wydania plantatorowi wysłodków buraczanych nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem przedmiotowa czynność jest bowiem nierozerwalnie związana z nabyciem surowca do produkcji i nie stanowi odrębnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W ocenie Podatnika, przedmiotem umowy kontraktacji jest bowiem surowiec do produkcji cukru, co znajduje wyraz w uzależnieniu ilości kontraktowanych buraków a także wynagrodzenia plantatora z tytułu dostawy od procentowej zawartości cukru w dostarczanej masie. Podatnik stwierdza, iż wysłodki jako część masy dostarczanych buraków cukrowych pozostająca po wykorzystaniu ich w charakterze surowca nie stanowią przedmiotu ekonomicznego wykorzystania przez cukrownię. Ponadto, Podatnik zwraca uwagę na obligatoryjność bezpłatnego zwrotu wynikającą z obowiązujących przepisów i w konsekwencji z umowy kontraktacyjnej. Podatnik stwierdza, że przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania w opisanym przypadku, gdyż wydanie (zwrot) przedmiotowych wysłodków następuje bezpłatnie z mocy prawa bezpośrednio związku z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Stan faktyczny: Podatnik jest producentem cukru. W ramach prowadzonej działalności, w celu zapewnienia surowca do produkcji, Podatnik zawiera umowy kontraktacji buraków cukrowych z plantatorami na zasadach określonych w art. 613-620 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Warunki skupu surowca przez cukrownie reguluje także punkt X Załącznika III do Roz ...

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji cukru. W procesie produkcji cukru powstają odpady poprodukcyjne tzw. wysłodki. Odpady zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik ma obowiązek zagospodarować lub zutylizować. Dalej podatnik poinformował również, że zgodnie z umową kontraktacyjną, plantatorowi (po zakończeniu procesu ...

Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie podatku od towarów i usług, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 20 lipca 2005 r. ( data wpł ...

Czy wydanie plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Cukrowni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od to ...

Czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych sadzonek jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 03 sierpnia 2005 r. w sprawie podatku od towarów i usług, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 03 sierpnia 2005 r. ( zł ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 02 sierpnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 25 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Czy nadwyżki, o których mowa w umowach kontraktacyjnych należy traktować jako wykonywanie umowy kontraktacji mimo odrębnego uregulowania zasad płatności, czy też transakcje te należy oddzielić od zawartej umowy kontraktacji i traktować jako odrębny zakup ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wymogami przy zakupie bez umowy kontraktacyjnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika ( data wpływu do tut. Urzędu 18.01.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. ...

Czy zapis na fakturze VAT RR o terminie płatności dłuższym niż 14 dni należy traktować jako zawarcie umowy określającej, dłuższy niż 14 dni, termin płatności?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 30.05.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 21 ms