Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek obywatelski

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 05.02.2003 r.) znak: SIR-Og/31/03 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przy ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat na rzecz członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach z tytułu diet i innych należności za czas podróży, informuje, że zgodnie z ...

Koszty uzyskania przychodów

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2003 r. Nr FN-3220/03/2003 (data wpływu 05-03-2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do ar. 14 a § 1- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym o ...

W sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet otrzymywanych w związku z pełnioną funkcją we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet otrzymywanych w związku z pełnioną funkcją we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego - Urząd Skarbowy w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pk ...

Czy wypłacane działaczom Związku Nauczycielstwa Polskiego diety oraz kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów wynikających z pełnienia obowiązków związkowych, zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Działacze ci realizują cele związkowe wynikające ze Statutu ZNP. Należy nadmienić, że Statut ZNP zezwala w art. 10 ust. 1 pkt 10 przyznawać diety zaangażowanym w pracę działaczom związkowym.

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 stycznia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie uprzejmie wyjaśnia, że: Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 13 ust. 1 wyodrębnia i różnicuje przychody z działalności wykonywanej osobiście w taki sposób, że wynagrodzenia otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, ...

Zryczałtowane zaliczki

W nawiązaniu do informacji zawartej w piśmie nr PD 4150/8/03 z dnia 20 października 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, co następuje: Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby należące do składu organów stanowiących osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powołania, stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osó ...


Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowyn od osób fizycznych ma zastosowanie do diet radnych?

Kancelaria Rady Miejskiej wypłaca radnym diety, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad naliczania diet radnym, rozliczania kosztów podróży służbowych i korzystania z pojazdów środkami komunikacji miejskiej. W związku z tym zwraca się z zapytaniami, czy diety radnych mieszczą się w regulacji zapisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób f ...

Czy osoba uzyskująca dochody z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich z uwagi na pełnioną funkcję członka rady osiedla jest podatnikiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej, w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. ...

dotyczy wynagrodzeń ławników pełniących czynności w sądzie

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu pismem z dnia 15.07.2004 r. znak USXV/415/22/04 informacji, wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie Sądu z dnia 16.06 ...

Generowanie strony w 66 ms