Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: alkohol

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym zapasy aromatów spożywczych, zaliczane obecnie do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nabyte przed dniem 1 maja 2004 r. i w poprzednim stanie prawnym nie podlegające opodatkowaniu akcyzą?

Według stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 maja 2004r. w przypadku importu towarów objętych kodem PCN 330210 (PKWiU 24.63.10) – mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do wytwarzania napojów; w rodzaju ...

Czy można sporządzić protokół strat na towar handlowy (alkohol) z uwagi na utratę koncesji na jego sprzedaż?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 01.06.2003 r. wygasło Pani pozwolenie na handel wyrobami alkoholowymi z powodu nie opłacenia w terminie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stan remanentowy wyrobów alkoholowych na dzień wygaśnięcia pozwolenia wynosił 1.086,38 zł. Ww. towar handlowy był pełnowartościowy. Ponadto nadmienia Pani, iż w najbliższym czasie nie ma możliwości otrzymania ...

Czy podmioty świadczące na rzecz komendy policji usługi legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu powinny opodatkowywać ww. usługi 22 % stawką podatku od towarów i usług? ”

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 27 grudnia 2004 r. w komendzie policji odbył się przetarg na świadczenie usług m.in. w zakresie legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu ( symbol PKWiU 74.30.16-00.00 ). Podczas wspomnianego przetargu nastąpiła rozbieżność dotycząca opodatkowania ww. usług legalizacji urządzeń. W kalkulacji c ...

Urząd Gminy realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonych na podstawie art 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zmian.) przyjęty uchwałą Rady Gminy. Zgodnie z tym programem Urząd Gminy dokonuje zakupu różnego rodzaju towarów i usług (m.in. sprzęt sportowy, różnego rodzaju wyposażenie, dofinansowanie wycieczek, festynów, organizowanie imprez otwartych np. ogniska, biegi trzeźwości, konkursy, festyny, dofinansowanie dożywiania uczniów pochodzących z rodzin patologicznych), które następnie przekazuje nieodpłatnie placówkom oświatowym, klubom sportowym, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w celu ich wykorzystania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzenie takich działań należy do zadań własnych gminy.Zapytanie dotyczy czy Urząd Gminy jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania czynności poprzez które realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg art 4 1 ww ustawy.Zdaniem strony w zakresie ww czynności Urząd Gminy nie powinien być podatnikiem podatku od towarów i usług wg art 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11-03-2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r.)

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rykach jest zgodne ze stanowiskiem strony.Zgodnie z art 15 ust. 6 ustawy z dnia 11-03-2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.Ustawa o wychowaniu w trz ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na zakup alkoholu z przeznaczeniem na cele reprezentacji i reklamy?

Pismem z dnia 10.01.2005r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a §1 Ordynacji Podatkowej o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup alkoholu na cele reprezentacji i reklamy.Jednostka nadmieniła, że zakup alkoholu związany jest ...

Czy wydatki na zakup napojów alkoholowych na cele reprezentacji i reklamy, w ramach limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Spółka zakupiła napoje alkoholowe na cele reprezentacji i reklamy i chce zaliczyć wydatek na zakup, w ramach limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Podatnika zakup napojów alkoholowych na cele reprezentacji i reklamy, mieszczący się w ramach limitu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, można zaliczyć do kosztów podatkowych ...

W dniu 01.01.2005 r. Spółka rozpoczęła działalność obejmującą prowadzenie pubu i sprzedaż alkoholu na miejscu. Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym określenia momentu, od którego obowiązany jest do rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Zdaniem Spółki obowiązek ten występuje po przekroczeniu obrotu 20.000 zł.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawieNaczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko pr ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup alkoholu, który jest wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością i służy jako poczęstunek podczas wizyty kontrahentów?

Spółka dokonuje zakupu alkoholu w ilości nieprzekraczającej 0,25% przychodu. Wspomniany alkohol ma zostać wykorzystany w związku z prowadzoną działalnością i służyć poczęstunkowi podczas wizyty kontrahentów Spółki. Poczęstunek ów odbywa się z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2002, Nr 147, poz. 1231 ...


Dotyczy możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na zakup niewielkich ilości alkoholu w koszty reprezentacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 21.02.2005 r., który wpłynął w dniu 22.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Generowanie strony w 12 ms