Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie pracownicze

W związku z zatrudnieniem na zasadzie umowy o pracę obywatela Libanu na stałe zamieszkującego w Arabii Saudyjskiej, z obowiązkiem świadczenia pracy handlowca poza terytorium Polski (w Arabii Saudyjskiej) prosimy o udzielenie odpowiedzi czy pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fiyzycznych od wypłaty wynagrodzeń należnych w/w pracownikowi dokonuje się potrącenia 1/12 kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2004r. (data wpływu 13.12.2004r.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają ...

Jak winny być przekazane, przez spółkę będącą zakładem pracy chronionej, zaliczki na podatek dochodowy od zakupionych bonów świątecznych dla pracowników ze środków ZFŚS ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu do Urzędu 16 grudnia 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, iż podane w piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub ko ...

Czy umowa pożyczki udzielona przez pracownika pracodawcy z wynagrodzenia pracownika z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej pracodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też podlega wyłączeniu z tego podatku?

Przepis art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych / Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm. 2000r / o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia od tego podatku umowy pożyczki udzielone na rozpoczęcie lub prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków ...

Czy otrzymane w 2004r. z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będących osobami niepełnosprawnymi korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy zasadnym jest zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom niepełnosprawnym, a sfinansowanych z PFRON?

Stan faktyczny: Podatnik w ramach prowadzonej działalności zatrudnia osoby niepełnosprawne (firma podatnika jest Zakładem Pracy Chronionej). Podatnik otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy poniesione przez Spółkę koszty z tytułu poszukiwania nowej pracy dla pracownika stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?

W dniu 23 grudnia 2004r. Spółka, reprezentowana przez pełnomocnika, złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka, jako Pracodawca, w piśmie o rozwiązaniu umowy o pracę zobowiązała się do wspomożenia pracownika w poszukiwaniu dla niego nowej pracy, poprzez pokrycie kosztów tzw. outp ...

Czy należy wystawić byłym pracownikom informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11, jeżeli obowiązek podatkowy nie został spełniony?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawie w sposób następujący: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż S ...

Czy przy wypłacie zaległego wynagrodzenia z tzw. Ustawy "203" przysługują koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 marca 2005 r. (data wpływu – 18.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 29.03.2005 r. o opłatę skarbową) dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje z ...

Czy przedstawione do dyspozycji pracownicy w dniu 27.12.2004 r. wynagrodzenie winno być uznane jako jej przychód osiągnięty w grudniu 2004 r i jako takie:- wykazane w deklaracji PIT-4 za grudzień 2004,- ujęte w informacji PIT-11 za 2004 r. Czy też należy sporządzić stosowne korekty deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11 biorąc pod uwagę fakt, iż faktycznie wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2005 r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005r. (uzupełnionego pismem złożonym w tut. Urzędzie w dniu 04.03.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają dochody pracowników zatrudnionych wyłącznie do realizacji programu, czy też może być zwolniona część dochodów pracownika zatrudnionego częściowo do realizacji projektu finansowego za środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?

Odpowiadając na pismo z dnia 26.04.2004 r. (data wpływu 29.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych regulujących zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych ze środków bezzwrotnej pomocy, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodn ...

Czy wynagrodzenia wypłacane osobom zatrudnionym na umowę o dzieło w przypadku finansowania tych wynagrodzeń ze środków UE oraz w części ze środków własnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 29.03.2005 r., znak: PDF 411-415/3/05 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla "R" w Starachowicach dotyczące opodatkowa ...

Generowanie strony w 15 ms