Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transport morski

1. Czy usługi przeładunku i składowania towarów, które zostaną wywiezione na zlecenie "B" poza teren UE świadczone przez podatnika na rzecz "B" mogą korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust.1 pkt 21 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? 2. Czy w przypadku, kiedy towary nie byłyby wywożone do odbiorcy poza UE, ale trafiałyby do odbiorcy (podatnika) w państwie członkowskim UE, usługa składowania i przeładunku towarów mogłaby korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy, w przypadku, kiedy usługobiorca nie posłuży się dla tej transakcji numerem VAT nadanym mu w państwie członkowskim UE? 3. Czy w przypadku, kiedy towary byłyby obejmowane procedurą wywozu już na terytorium Republiki Czeskiej, ich fizyczny wywóz z terytorium Polski poza terytorium UE należy uznać za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, a w konsekwencji, czy usługi wykonywane przez podatnika (przeładunek i składowanie) mogą korzystać ze stawki 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy? 4. Czy w przypadku dostawy towarów do odbiorców w UE, składowanie towarów po ich przywozie z Republiki Czeskiej a przed załadunkiem na statek i sprzedażą konkretnemu odbiorcy w UE (poza Polską), mieści się w pojęciu „podobnych czynności” do załadunku, przeładunku i rozładunku, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b, a w konsekwencji, czy składowanie to może korzystać z zasad opodatkowania przewidzianych w art. 28 ust. 4 ustawy?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że posiada terminal do przeładunku smoły i paku smolnego na terenie portu w Świnoujściu. Terminal wykorzystywany jest do świadczenia usług przeładunku i składowania towarów transportowanych z Republiki Czeskiej celem ich wywozu drogą morską poza terytorium krajów Wspólnoty, najczęściej do Norwegii lub RPA. W czasie transportu z Repub ...


Czy sprzedaż łożysk stanowiących części zamienne do środków transportu morskiego opodatkowana jest stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zapytaniu, Strona dokonuje dostawy dla kontrahenta z kraju członkowskiego łożysk, będących częściami zamiennymi do drobnicowców pełnomorskich. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/ do dostawy części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego oraz wyposażenia tych środków (z ...


Podatnik sformułował pytanie, jaką stawką podatku należy opodatkować usługi przesortowania towaru, ofoliowania uszkodzonych kartonów, ułożenia towaru na paletach?

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Jest przeznaczony do sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej, jak i na kraje trzecie. W momencie wprowadzenia towaru do chłodni nie ma ...

Czy w opisanym zdarzeniu, ze względu na spełnienie kryterium dla sytuacji przewidzianych w art.83 ust.1 ustawy o VAT w przypadku dostawy części wyposażenia dla środków transportu morskiego oznaczonych PKWiU 35.11.31-30.1; 35.11.24-30.11 i 35.11.24-40.20 podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% i czy w sposób prawidłowy klasyfikowana jest dostawa do rejestru sprzedaży krajowej, a później, po otrzymaniu dokumentu celnego dostawa ta jest zaksięgowana w rejestrze sprzedaży eksportowej?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej, na zamówienie norweskiej firmy, wykonuje określoną ilość wyrobów, które dostarcza do polskiej stoczni. Po dokonaniu ich montażu na jednostce (statku), stocznia eksportuje przedmiotową jednostkę (statek) do firmy norweskiej. Z uwagi na spełnienie kryterium dla sytuacji przewidzianych w art.83 ust ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług winien być opodatkowany import usługi transportu towarów odbywający sie na trasie Chiny-Polska?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Strony nr KF/34/2005 z dnia 24.01.2005 r. (doręczony w dniu 25.01.2005 r.), uzupełniony następnie w dniu 14.02.2005 r. z zakresu podatku od towarów i usług nie potwierdza stanowiska prz ...

1. Strona zarzucając naruszenie przepisów postępowania, powinna wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, jeżeli uchybienie im mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej. Prawidłowe wskazanie podstaw kasacji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej, właściwym tylko dla niej i nie ulegającym sanacji. 2. Zgodnie z art. 60 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. 3. Decydujące znaczenie w rozpatrywanym sporze mają normy techniczne Systematycznego Wykazu Wyrobów i klasyfikacja statystyczna (potwierdzona przez Urząd Statystyczny), a ewentualne spełnienie przez kontrahentów wymagań technicznych uprawniających do żeglugi np. po Zalewie Szczecińskim, nie stanowi podstaw do uznania kwestionowanych jednostek pływających za środki transportu morskiego, a co za tym idzie do przyznania preferencyjnej stawki podatku na olej sprzedawany przez Skarżącą Spółkę. Treść oświadczeń kontrahentów była znana Sądowi, jednakże w świetle powyższych rozważań została słusznie uznana za nieistotną dla rozstrzygnięcia. 4. Nie można domagać się „zmiany zaskarżonego wyroku" przy zarzucie zarówno naruszenia prawa materialnego jak i przepisów postępowania, skoro art. 188 powołanej ustawy stanowi, iż uchylenie i rozpoznanie skargi możliwe jest jedynie jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2002 r., Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie oddalił skargę P S.A. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2000 r. W uzasadnieniu wskazano, iż zaskarżona decyzja utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie określającą kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego ...

„Czy spółka słusznie kwalifikuje do pozostałych usług służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom stosowanych do dostaw armatorom morskim, usługę magazynowania ropy w magazynie czasowego składowania położonego w Gdańsku w przypadku, gdy ropa nie posiada statusu towaru eksportowanego?”

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r N r 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07 marca 2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art.83 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, ...

Postanowienie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi transportu towarów związanej z eksportem towarów.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w przedmiocie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku o ...

Generowanie strony w 37 ms