Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzęt pożarniczy

Z przedmiotowego pisma wynika, iż podatniczka prowadzi działalność gospodarczą wzakresie handlu sprzętem nurkowym oraz w zakresie produkcji kombinezonów nurkowych, wtym m. in. dostarcza sprzęt nurkowy jednostkom straży pożarnej przeznaczony na cele ochronyprzeciwpożarowej (kombinezony nurkowe, automaty oraz butle do nurkowania). Towary tejako zamieszczone w poz. 131 (13) opodatkowane są stawką 7%. Podatniczka pyta, czypodlegające okresowej wymianie elementy sprzętu ratowniczego dla płetwonurków (np.zawory do butli, siatki ochronne i stopy utrzymujące butle, szczeliwa, sprężynki, uszczelki,oringi, węże i inne zużywające się elementy do automatów, zamki, manszety uszczelniająceszyję i rękawy do kombinezonów), które są zamawiane przez jednostki straży pożarnej, mogąbyć również opodatkowane stawką 7%. Zdaniem podatniczki zużywające się elementysprzętu dla płetwonurków, które samoistnie nie stanowią kompletnego wyposażenia specjalistycznego, lecz zużywają się szybciej niż cały sprzęt i tym samym wymagająwymiany, powinny być także zaliczane do grupy: materiały i środki wyposażenia specjalistycznego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Wyłącznie dla wymienionych w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy przypadków, stosuje się obniżoną stawkę podatku lub zwalnia sięczynność z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W oparciu ...

Czy stosowanie stawki podatku w wysokości 7% na produkowany sprzęt przeciwpożarowy jest prawidłowe?

W dniu 31.03.2005 r. do tutejszego Organu wpłynął Państwa wniosek w sprawie interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego uzupełniony pismami z dnia 20.04.2005 r. i 16.06.2005 r. Ze złożonego wniosku wynika, iż stosują Państwo stawkę podatku VAT w wysokości 7 % jako prawidłową na produkowany sprzęt przeciwpożarowy, tj: prądownice wodne strażackie PKWiU 28.75.27-49.29prądownice piano ...

1) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi okresowych konserwacji instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania związane zbudownictwem mieszkaniowym?. 2) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować uslugi calodobowego monitoringu pożarowego obiektów do Państwowej Straży Pożarnej drogą radiową i telefoniczną?. 3) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować uslugi okresowej konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż ...

Czy słusznie przyjęto, że przysługuje stawka podatku VAT w wysokości 7% na dostawę towarów, które zaklasyfikowano jak niżej: 1)zestaw ratownictwa medycznego R-1 poz.132 pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy o VAT 2)sprzęt hydrauliczny typu KOMBI poz. 131 pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy o VAT 3)urządzenie do cięcia stali, betonu i blach poz. 131 pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego realizuje trzy przetargi na sprzęt ratownictwa drogowego, z bezpośrednim przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedmiotem przetargów jest dostawa towarów: - zestaw ratownictwa medycznego typu R-1 z zastosowaniem dla ratownictwa drogowego, - sprzęt hydrauliczny typu KOMBI , składający się z pom ...

Czy stawka podatku w wysokości 7% ma zastosowanie dla odbiorców towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej niebędących jednostkami straży pożarnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku PODATNIKA z dnia 19 maja 2005 r. (data wpływu: 24 maja 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki 7% dla odbiorców towarów objętych listą towarów przez ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w stosunku do sprzedaży samochodów specjalnych ratowniczo-gaśniczych na cele ochrony przeciwpożarowej dla urzędu miasta lub urzędu gminy, które są przekazywane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 – 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.11.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 18.11.2005 r. (uzupełnionego w dniu 24.11.2005 r.) dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji ...

Czy zastosowano prawidłową stawkę w wysokości 7% przy sprzedaży towarów dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 25.07.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku ...

Czy przy sprzedaży pojazdu, po przystosowaniu go do zadań przeciwpożarowych, Strona ma prawo do zastosowania 7% stawki podatku VAT ?

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:Strona zajmuje się obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych oraz sprzedażą importowanych, nowych samochodów. Importer pojazdów SUBARU jest polską osobą prawną, mającą siedzibę na terenie naszego kraju. Strona, jako autoryzowany dealer SUBARU zakupuje pojazdy od importera z 22% stawką podatku VAT , a następnie sprzedaje również ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości zastosowania stawki VAT w wysokości 7 % na fakturze przy dostawie sprzętu przeciwpożarowego

Postanowienie W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 6 lipca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7 lipca 2005 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z ...

Wysokość stawki podatku od towarów i usług przy dostawie towarów przeznaczonych na cele ochrony pożarowej np. gaśnic, kocy gaśniczych.

W dniu 26.06.2007r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poddębicach wniosek o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn.zm.) w przedmiocie stawki podatku od towarów i usług przy dostawie towarów przeznaczonych na cele ochrony pożarowej np. gaśnic, kocy gaśniczych oraz świadczeniu usług w zakresie regeneracji podręcznego ...

Generowanie strony w 6 ms