Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowadzenie działalności gospodarczej

Czy nieodpłatne przekazanie i rozprowadzanie karnetów wstępu na mecze piłki siatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług.Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy VAT jako odpłatne świadczenie usług uważa się m.in. wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa , a podatnikowi przysługiwało pra ...

1) czy odpłatne zbycie lokalu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 2) czy wynajem lokalu na cele mieszkalne lub biurowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku, gdy: a) będzie dokonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, b) lokal zostanie wycofany z działalności gospodarczej, zaś sama działalność gospodarcza będzie kontynuowana, c) działalność gospodarcza zostanie zlikwidowana, a Strona będzie świadczyć jedynie usługi wynajmu powyższego lokalu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl zaś art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia ...

Jakie zmiany wprowadziła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 grudnia 2004 roku (wpływ do urzędu dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy wyjaśnia, co następuje: W złożony ...

Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej zastosowania dla części budynku w której jest prowadzona działalność gospodarcza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niższej stawki określonej w ustawie dla tego rodzaju działalności. Zdaniem podatnika można od części budynku zajętego na gabinet stomatologiczny zastosować stawkę podatku jak dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń.

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Płocka na podstawie ark. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia udzielić następującej interpretacji: dla części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. usługi stomatologiczne, można zastosować stawkę podatku określ ...


Pismem złożonym w kancelarii urzędu podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie zakresu zastosowania przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej na własne nazwisko oraz w formie spółki cywilnej.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. -ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. ,Dz. U. Nr 8,poz.60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach,w których nie toczy się postępo ...

Czy można pomniejszać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o zapłacone składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w podwójnej wysokości?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 10.02.2005 r., złożony do tut. organu podatkowego w dniu 11.02.2005 r., o interpretację zakr ...


Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo na podstawie jednego wpisu muszą złożyć wniosek w urzędzie miasta o rozdzielenie tego wpisu na dwa. 1.Czy otrzymując odrębne wpisy małżonek będący do tej pory podatnikiem podatku od towarów i usług nadal będzie podatnikiem tego podatku? 2.Czy współmałżonek (nie będący do tej pory podatnikiem podatku od towarów i usług) chcąc wspólnie kontynuować działalność musi też zarejestrować się dla celów podatku VAT?

We wniosku podano, że prowadzi Pan działalność razem z żoną na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i tylko Pan jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo na podstawie jednego wpisu muszą złożyć wniosek w urzędzie miasta o rozdzielenie tego wpisu na dwa. W związku z tym ...

W jaki sposób wystawiać faktury dla klientów, rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych po dokonaniu przez każdego z małżonków odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnego zgłoszenia obowiązków podatkowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60) w powiązaniu z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) - w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa p ...

Generowanie strony w 10 ms