Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązki pracownicze

Czy zatrudniając jako zleceniodawca w rozumieniu prawa cywilnego (a nie pracodawca w rozumieniu prawa pracy) pracowników na umowę zlecenie i będąc zaleceniami inspektora pracy obowiązany do zapewnienia zleceniobiorcom odzieży, obuwia roboczego i środków higieny mogę wydatki poniesione z tego tytułu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 5.11.2004 r. (data wpływu 15.11.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ...

Czy przychody z tytułu uczestnictwa we wszystkich rodzajach kształcenia są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy organizator szkolenia posiada akredytację czy też nie?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka finansuje i kieruje pracowników na szkolenia w różnych dziedzinach i w różnych formach kształcenia, które można podzielić na trzy grupy: 1.Kształcenia w formie kursu, które są prowadzone przez podmioty spełniające warunki o których mowa w § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 03.02.2006r., a w szczególności posiadają akredyt ...

Generowanie strony w 9 ms