Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek społeczny

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 05.02.2003 r.) znak: SIR-Og/31/03 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przy ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat na rzecz członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach z tytułu diet i innych należności za czas podróży, informuje, że zgodnie z ...

Koszty uzyskania przychodów

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2003 r. Nr FN-3220/03/2003 (data wpływu 05-03-2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do ar. 14 a § 1- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym o ...

W sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet otrzymywanych w związku z pełnioną funkcją we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet otrzymywanych w związku z pełnioną funkcją we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego - Urząd Skarbowy w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pk ...

Czy wypłacane działaczom Związku Nauczycielstwa Polskiego diety oraz kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów wynikających z pełnienia obowiązków związkowych, zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Działacze ci realizują cele związkowe wynikające ze Statutu ZNP. Należy nadmienić, że Statut ZNP zezwala w art. 10 ust. 1 pkt 10 przyznawać diety zaangażowanym w pracę działaczom związkowym.

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 stycznia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie uprzejmie wyjaśnia, że: Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 13 ust. 1 wyodrębnia i różnicuje przychody z działalności wykonywanej osobiście w taki sposób, że wynagrodzenia otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, ...

Zryczałtowane zaliczki

W nawiązaniu do informacji zawartej w piśmie nr PD 4150/8/03 z dnia 20 października 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, co następuje: Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby należące do składu organów stanowiących osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powołania, stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osó ...


Na podstawie art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa proszę o udzielenie pisemnej informacji na temat opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych z tytułu podróży wypłacanych członkom organów Izby X. Wypełniając warunek uzyskania informacji zawarty art. 14 § 5 przedstawiam stan faktyczny: Izba X jest elementem składowym Izby Y, posiadającej osobowość prawną jako całość. Izba Y jest samorządem zawodowym, a zadania naszego samorządu są realizowane przez jej członków społecznie. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zjazd Y, rady Y upoważnione są do przyznawania diet za udział w posiedzeniach organów Izby. Diety te mogą być stosowane zamiennie z wypłatami z tytułu zwrotów kosztów podróży, oraz własne stanowisko w sprawie: Moim zdaniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem nie przekroczenia 2.280,00 zł miesięcznie przychody uzyskane z w/w tytułów przez członków organów Izb są przedmiotowo zwolnione z podatku.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów podróży, otrzymanych przez członków organów Izby X informuję: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doch ...

Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowyn od osób fizycznych ma zastosowanie do diet radnych?

Kancelaria Rady Miejskiej wypłaca radnym diety, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad naliczania diet radnym, rozliczania kosztów podróży służbowych i korzystania z pojazdów środkami komunikacji miejskiej. W związku z tym zwraca się z zapytaniami, czy diety radnych mieszczą się w regulacji zapisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób f ...

Czy diety przysługujące działaczom związkowym na podstawie art. 10 ust.1 pkt 10 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Stosownie do treści przepisu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26. 07. 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powołania tych osób, nie wyłączają ...

Generowanie strony w 13 ms