Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty przyznania dotacji

Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosku w sprawie przyznania dotacji z PARP na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń do produkcji przewodów elektrycznych stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy?Czy można odliczyć podatek VAT naliczony przy nabywaniu usług i materiałów z tym związanych? Czy poniesiony wydatek na opracowanie wniosku podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji, kiedy nie będzie można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ustawodawca zawarł generalną zasadę, iż przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają o ...

Jak zaksięgować poniesione wydatki na firmę, jeżeli zostaną one zwrócone w późniejszym terminie dotacją w postaci transzy środków pieniężnych ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji o do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstaw ...

Czy poniesione przez spółkę kapitałową wydatki związane z przygotowaniem projektu o wsparcie finansowe – dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowią koszt uzyskania przychodów spółki ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 20.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zaliczenia do kosztów ...

Jeżeli tylko część wydatków poniesionych na wdrożenie systemu ISO jest dotowane wsparciem z PARP to czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz jak zaksięgować taką operację?

Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu środkami rolniczymi i ogrodniczymi oraz w zakresie produkcji urządzeń elektrycznych dla przemysłu jako podatnik VAT czynny. W celu podniesienia jakości produktów spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001-2000. Wydatki poniesione na wdrożenie systemu i certyfikację ponoszone były z własnych środków spółki. Zgo ...

1.Czy dochody uzyskane przez pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów z ��Instytucjami Wdrażającymi" są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych; wypłacane w ramach dotacji wynagrodzenia i honoraria korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1, pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dochody uzyskane prze pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przy realizacji programu PHARE 2002 w ramach umowy o udzielenie dotacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako ��Jednostką Kontraktującą" są opodatkowane podatkiem dochodowego od osób fizycznych? 3. Czy Firma powinna jako płatnik pobierać podatek dochodowy od wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację programów o których mowa w pkt 1 i 2 , czy też traktować je jako przychody zwolnione od podatku i wykazać w druki PIT-11/8B w rubryce � przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 updof"?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego x, oceniając stanowisko odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy wypłacane w ramach dotacji wynagrodzenia i honoraria korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, postanawia - uznać ...

Czy otrzymana dotacja na remonty w lokalach mieszkalnych, powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatk ...

Podatnik ma wątpliwości, czy wynagrodzenie zapłacone firmie konsultingowej dotyczące wniosku od dotację unijną stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, ...

Czy koszty sfinansowane dotacją można uznać za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art.22 ust.1 pkt.121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2007 r. ( data wpływu do organu podatkowego 14.02.2007 r. ) uzupełnionego pismem z dnia 27.03.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce postanawia "uznać , że wydatki związane z zakupem towarów handlo ...

Czy otrzymując jako osoba bezrobotna jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowanych tą właśnie dotacją?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym przez Panią ... wnioskiem z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż ...

Generowanie strony w 45 ms