Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana miejsca zamieszkania

Ustosunkowanie się do zaprezentowanego przez podatnika stanowiska, że pomimo zbycia lokalu nabytego w darowiźnie, przed upływem terminu wynikającego z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, prawo do ulgi jest zachowane.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna działając w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r., informuje, że powołany w zapytaniu przepis art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze z ...

W jaki sposób powinien złożyć zeznanie podatkowe obywatel polski uzyskujący dochody w Wielkiej Brytanii, mający tam stałe miejsce zamieszkania oraz centrum życiowe?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2004 r. zawierające dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu z dnia 26.04.2004 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (D. U. nr 137 z 1997 r. poz 926 ze zm.) wyjaśnia jak ...

Czy podatniczka ma obowiązek złożyć zeznanie roczne za 2004 r. z tytułu wypłaconego w styczniu 2004 r. zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 181,20 zł w sytuacji, gdy od dnia 12.05.2004 r. na stałe zamieszkała w Niemczech?

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (przy czym w związku z tym, że 30 kwietnia 2005 r. przyp ...

W jaki sposób należy opodatkować dochody w momencie zmiany miejsca rezydencji (Francja - Polska)?

W dniu 26.01.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego obowiązku złożenia zeznania rocznego za 2004 r. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zawartym we wniosku z dnia 26.01.2005 r. uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. Pan L. w sierpniu 2004 r. powrócił do Polski po 15 latach ...

Czy zwolniony z podatku dochodowego jest przychód uzyskany przez obywatelkę Austrii ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu położonego w Polsce, w sytuacji przeznaczenia tego przychodu na nabycie mieszkania w Austrii?

Z przytoczonego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w październiku 2003r. podatniczka nabyła prawo majątkowe w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni Mieszkaniowej. Wcześniej podatniczce przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do tegoż lokalu. W maju 2005r. podatniczka zbyła przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W grudniu 2004r. podatniczka u ...

Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą można zmienić rezydencję podatkową oraz w jaki sposób należy wówczas opodatkować uzyskane dochody (ze stosunku pracy w kraju UE oraz z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce) ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ..... zam. ....... z dnia 11.05.2005r., uzupełnionego w dniach 19.05.2005r. oraz 10.06.2005r. (data pisma 01.06.2005r.), dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania praw ...

1. Czy osoba, która po skończeniu studiów podjęła legalną pracę w Anglii i tam przeniosła swoje centrum interesów życiowych ma obowiązek z dochodów uzyskanych w Anglii rozliczać się także w Polsce? 2. Czy osoba mająca stałe miejsce zamieszkania w Anglii powinna wymeldować się z Polski?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 i art. 4a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku pani Agaty C. z dnia 2.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do za ...

Czy konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania spełnia przesłankę uzyskania ulgi podatkowej wymienionej w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

PO S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 6 kwietnia br. (otrzymanego przez tutejszy organ zgodnie z właściwością miejscową w dniu 19 kwietnia br.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art ...

Czy w trakcie trwania roku podatkowego, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, możliwym jest równoczesne zastosowanie kosztów uzyskania przychodu w różnej wysokości, to jest w wysokości po 102,25zł np. za pierwsze cztery miesiące roku podatkowego i po 127,82zł za pozostałe8 miesięcy roku podatkowego, w których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006r.złożonego w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim (data wpływu do organu podatkowego 19.05.2006r.), przesłanego pismem z dnia 22.05.2006r. zgodnie z właściwością miejscową do tut. organu podatkowego (data wpływu 2 ...

Zbycie lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie umowy darowizny przed upływem 5-ciu lat, z uwagi na konieczność zmiany miejsca zamieszkania. Czy powyższa czynność uprawnia do dalszego korzystania z ulgi o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4, art. 14b § 1, § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie uznaje za nieprawidłowe stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.10.2006r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Bełchatowie dnia 11.10.2006r.) uzupełnionym dnia 07.12.2006r., o udzielenie interpretacji dotyczącej ...

Generowanie strony w 40 ms