Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: chlorek potasu

Podatnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej od dnia 01 maja 2004 r., dla sprzedaży soli potasowej 60% KCL (60% zawartości potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O). Do wniosku Podatnik załączył opinię Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 13.07.2004 r. Nr OK-5672-KW-130/02-5441/2004, zgodnie z którą sól potasowa 60% z zawartością potasu w przeliczeniu na K2O 60% sprzedawana w opakowaniach o masie brutto większej równej 10kg mieści się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.00 „Chlorek potasu (inny niż w tabletkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto mniejszej równej 10kg. Jednocześnie w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 844), zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.), Ośrodek wyraził opinię, iż ww. wyrób mieścił się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.20 „Chlorek potasu z zawartością potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O, powyżej 40%, ale nieprzekraczającą 62% suchego bezwodnego produktu”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz poz. 54 załącznika Nr 6 do tej ustawy do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 3% podleg ...

Zwracam się zapytaniem o interpretację rozporządzenia Min.Fin. z 11.10.2004r. w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na niektóre towary do wysokości 3% oraz warunki stosowania obniżonej stawki par. 5 ust.3-6 chlorku potasu (sól potasowa) wyłącznie przeznaczona do stosowania jako nawóz, jeżeli jego nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Zwracam się z prośbą o interpretację w/w rozporządzenia jeżeli towar ten kupuję w stawce 22%, czy mogę go sprzedawać ze stawką 3%.

Zgodnie z § 5a pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D.U. nr 97 poz. 970 ze zm.) Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 3 % dla dostawy chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN ex 3104 20 10, ex 3104 20 50 i ex 3104 20 90), wyłącznie przeznaczonego do stoso ...

Dot. stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług na sól potasową o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20.

Pismem z dnia 16.09.2004 r. Pani ... zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług na sól potasową o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20. Podatnik w przedmiotowym zapytaniu wskazał, że sól potasowa przeznaczona jako nawóz, jeżeli jego nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej po ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na dostawę dla podatników podatku rolnego śruty sojowej ze stawką 7% i soli potasowej ze stawką 3% uwarunkowanej od złożenia oświadczenia przez tych nabywców?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 jednolity tekst), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym wniosku w dniu 30.03.2005 r. za nieprawidłowe z obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 15.03.2005 r. (wpływ ...

Generowanie strony w 6 ms