Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sól potasowa

Podatnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej od dnia 01 maja 2004 r., dla sprzedaży soli potasowej 60% KCL (60% zawartości potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O). Do wniosku Podatnik załączył opinię Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 13.07.2004 r. Nr OK-5672-KW-130/02-5441/2004, zgodnie z którą sól potasowa 60% z zawartością potasu w przeliczeniu na K2O 60% sprzedawana w opakowaniach o masie brutto większej równej 10kg mieści się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.00 „Chlorek potasu (inny niż w tabletkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto mniejszej równej 10kg. Jednocześnie w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 844), zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.), Ośrodek wyraził opinię, iż ww. wyrób mieścił się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.20 „Chlorek potasu z zawartością potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O, powyżej 40%, ale nieprzekraczającą 62% suchego bezwodnego produktu”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz poz. 54 załącznika Nr 6 do tej ustawy do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 3% podleg ...

jakiej stawce podatku VAT podlega sprzedaż soli potasowej 60% dla podatników podatku rolnego?

Zdaniem strony sprzedaż przedmiotowego towaru dla podatników podatku rolnego winna być opodatkowana 3 % stawką podatku Vat, dla pozostałych nabywców z zastosowaniem 22 % stawki podatku. Organ podatkowy stwierdza ,że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Nawozy potasowe mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży soli potasowej dla rolników ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży min. soli potasowej dla rolników. W grudniu 2004 r. dokonała Pani zakupu soli potasowej wg stawki podatku VAT - 22%. Zgodnie z wyjaśnieniami, sól potasowa będzie sprzedawana rolnikom na podstawie oświadczenia o przeznaczeniu jej jako nawóz do uprawy roli. Zgodnie z § 5a pkt 3 rozpo ...

Generowanie strony w 53 ms