Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie podatkowe


Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...

Organy podatkowe nie mogły (...) na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej rozstrzygać w decyzji określającej w sposób prawidłowy wysokość zobowiązania podatkowego za listopad 2000 r. o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za inny okres rozliczeniowy aniżeli objęty kontrolą, a następnie postępowaniem podatkowym oraz kontrolą urzędu, nawet kierując się zasadą prawdy materialnej.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28.07.2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1638-1689/02, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach uchylił decyzję Izby Skarbowej ustalającą dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług Jackowi F., Januszowi K. i Zbigniewowi K., wspólnikom spółki jawnej "H." z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskie ...

Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera braki, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.), to pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia może nastąpić po wezwaniu wnioskodawcy na podstawie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) wystąpił na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym przytoczonym w sentencji uchwały. Pytanie prawne zostało przedstawione w następującym stanie faktycznym: W dniu 14 listopada 2002 r. ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy czynności przyjmowania wyrobów akcyzowych, sporządzania dokumentacji sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, wypełniania odpowiednich pól w dokumencie ADT, prowadzenia ewidencji zarejestrowanego handlowca są rozumiane przez ustawodawcę jako postępowanie w zakresie akcyzy prowadzone przed organami podatkowymi w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz 257 ze zmianami)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r.(Dz. U. nr 8, poz.60 ze zmianami) - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 18.05.2005r. (uzupełnionym w dniu 12.07.2005r.) jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 18.05.2005r. złożono wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co ...

Czy wynagrodzenie syndyka należy opodatkować podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 210 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 7, art. 8, art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu zażalenia Pana J Z z dnia 28.07.2005 r. na postanowienie Nacz ...

czy prawidlowe jest złożenie korekt zeznań WZP dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, II instancji, określających wysokosć zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy prezentowane przez Stronę stanowisko w sprawie możliwości złożenia korekt zeznań WZP za lata 2000 i 2001 w przedstawionym stanie faktycznym ...

Skoro w w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie było jasnej i jednoznacznej regulacji dotyczącej określenia daty, na jaką powinno być dokonane zaliczenie nadpłaty. Wobec tego nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa przez przyjęcie, że datą tą powinien być dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jak to przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny, a nie dzień powstania nadpłaty (czyli dzień zapłaty przez podatnika podatku w wysokości większej od należnej), jak twierdziła skarżąca Spółka.

Wyrokiem z dnia 26 marca 2004 r., III SA 1385/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki Akcyjnej "P." na postanowienie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2003 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu wyroku przedstawiono następujący przebieg post ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastoswania prawa podatkowego w odniesieniu do korygowania deklaracji podatkowych VAT-7 po przeprowadzeniu przez organ podatkowy postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego oraz wydaniu decyzji wymiarowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie korekty deklaracji VAT-7 po wydaniu przez organ podatkowy decyzji wymiarowej, zawarte w złożonym w dniu 11.10.2005 roku wniosku za nieprawidło ...

Czy podatnik może złożyć wniosek w sprawie udzielenia interpretacji prawa podatkowego w trybie art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa, gdy nie jest stroną i pytanie nie dotyczy jego indywidualnej sprawy?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem z dnia 11 lipca 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 28 czerwca 2005 roku, nr PB I-2/4119/67/05 (doręczone Stronie dnia 4.07.2005 roku) w sprawie udzieleni ...

Generowanie strony w 21 ms