Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedawnienie zobowiązania

1/ Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje łuskania cebul kwiatowych lilii na rzecz innego gospodarstwa rolnego wewnątrzwspólnotowego. Czy powyższą działalność należy zakwalifikować jako działalność rolniczą ?2/ Czy w przypadku zaliczenia do pozostałych przychodów operacyjnych przedawnionych zobowiązań, wynikających wyłącznie z nieopodatkowanej działalności rolniczej, należy przychody te opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Ad. 1 Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) , za przepisy prawa podatkowego uważa się przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Stosownie do brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy- Ordynacja podatkowa, za ustawy podatkowe uważa się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należno ...

Pytanie dotyczy momentu (daty) zaliczenia do przychodów przedawnionych zobowiązań.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabyła od kontrahenta towary, za które należność nie została uregulowana. Przedsiębiorstwo kontrahenta zostało zlikwidowane. Z końcem roku 2004 mija okres dwóch lat od zaciągnięcia zobowiązań. Zdaniem jednostki w przedmiotowej sprawie termin przedawnienia wynosi dwa lata, w związku z czym zobowiąza ...

Czy do przychodów należy zaliczyć wartość umorzonych i przedawnionych zobowiązań w kwocie netto czy w kwocie brutto ?

Stan faktyczny. Spółka z o. o. posiadała zobowiązania wobec kontrahentów, które zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uległy przedawnieniu lub zostały umorzone. Fakt umorzenia tych zobowiązań został potwierdzony na piśmie. Uprzednio wartość netto zobowiązań została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów a podatek VAT naliczony w tych fakturach obniżył podatek VAT należny. Pytanie Strony. Czy d ...

dotyczy zaliczenia do przychodów i kosztów podatkowych różnic kursowych, wynikających z wyceny bilansowej, od przedawnionych zobowiązań wobec dostawców zagranicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego w kwocie 115.288,32 zł wynika z faktury zakupu z 2001r. Spółka dokonywała wyceny bilansowej w/w faktury na dzień bilansowy w 2001r, w 2002r. i 2003r. Powstałe z tych wycen ujemne różnice kursowe nie były wtedy kosztem podatkowym. W 2004r. Spółka zaliczyła do przychodów podatkowych fakturę w wartości wynikające ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w przypadku ich uregulowania po upływie terminu przedawnienia?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 9 maja 2005 r. Nr PDI/005-11/415/12/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zali ...

czy wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od dywidendy, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku obrotowego, podatku dochodowego oraz podatku od towaru i usług wskutek ich przedawnienia są przychodami (pozostałymi przychodami operacyjnymi) bieżącego okresu likwidacji, stanowiąc dochód będący podstawą do naliczenia podatku od zysku na działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko ............. przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2005 r. znak: L.dz.342/07/05, który wpłynął w dniu 21.07.2005 r. i uzupełnione pismem z dn.05.08.2005 r. (wpływ do Urzędu 08.08.20 ...

Czy i w jakich sytuacjach roszczenia wobec dłużników stanowią koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2005 r. ( data wpływu 12.09.2005 r. ) złożony przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podat ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy kwota sporna, nie uregulowana przez Spółkę, nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, której płatności kontrahent nie dochodził, ulega przedawnieniu zgodnie z art. 554 ustawy Kodeks cywilny i w konsekwencji, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi dla Spółki przychód podatkowy w momencie przedawnienia roszczenia?

Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka realizując budowę statków dokonywała szeregu zakupów materiałów, towarów i usług. Potencjalni dostawcy przedstawiali swoje propozycje ofertowe i w oparciu o obowiązujące w Spółce procedury dokonywany był wybór najkorzystniejszych ofert. W konsekwencji Spółka składała zamówienie u wybranych kontrahentów i zawierane były stosown ...

Źródła przychodów, zastosowania do osiąganych dochodów zwolnienia przedmiotowego i przedawnienia zobowiązania podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W związku z zawartą w 2003r. umową najmu nastąpi przedawnienie zobowiązania, tj. kwoty w wysokości 53 000 USD stanowiącej różnicę pomiędzy wartością pierwotnego czynszu a jego kwotą ustaloną w maju 2003r. Zatem, z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, przedmiotowa kwota, jako wartość umorzonych zobowiązań będzie stanowiła przychód podatkowy, tego roku w którym nastąpi jej przedawnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 39 ms