Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek wyodrębniony

Spółka dokonała odpisu i przelewu środków na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Następnie z rachunku Funduszu przelano środki na rachunek bieżący Spółki, dokonując w ten sposób pożyczki środków z rachunku Funduszu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki. Czy odpis na ZFŚS za 2004 r. będzie kosztem uzyskania przychodu 2004 r.? W jaki sposób należy określić wysokość ewentualnych odsetek od pożyczonych środków ?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit b ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym w 2004r., kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiąc ...

Równowartość dokonanego odpisu na ZFŚS naliczonego w każdym roku kalendarzowym przekazywaliśmy na rachunek bankowy funduszu. Od roku 2003 skorzystaliśmy z możliwości zrezygnowania z naliczania funduszu na czas określony (trzy lata ). W związku z powyższym nie było odpisów na fundusz w 2004 roku , które by obciążały koszty 2994 r . Przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie miało dostatecznych środków na pokrycie zobowiązań , dlatego zmuszone było do skorzystania z rachunku bankowego funduszu . Na saldzie funduszu znajduje się znaczna kwota nie wykorzystana na przestrzeni kilku lat i trudna do wykorzystania w obecnym okresie , Nadmieniamy że rok rocznie saldo konta funduszu równało się rachunkowi bankowemu funduszu . W obecnej syruacji nie stać jest przedsiębiorstwa na uzupełnienie konta bankowego funduszu . Wobec powyższego nasuwają się następujące pytania :1. Czy różnica między saldem funduszu , a rachunkiem funduszu powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym w 2004 r pomimo , że nie było odpisu na fundusz w danym roku ,2. Co będzie w przyszłym roku jeśli powtórzy się sytuacja , a w rozliczeniu za 2004 r przedsiębiorstwo od różnicy która nie ma pokrycia w rachunku bankowym zapłaci podatek dochodowy ,3. Czy w ewidencji księgowej należy pomniejszyć o tę kwotę koszty i będzie miało to wpływ na wynik finansowy , czy tylko na podstawę opodatkowania podatkoem dochodowym

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a oraz art. 216 - ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w po rozpatrzeniu wniosku z dn. 21. 01. 2005 postanawiauznać za prawidłowe stanowisko że przeznaczenie części środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na działalność podstawową nie ma wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem ...

Fundacja zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy może starac się o zwrot podatku VAT zapłaconego w miesiącach lutym i marcu za zakupione towary i usługi w ramach Programu "Phare", w przypadku gdy środki "pomocowe" z tytułu uzyskanej dotacji wpłynęły na specjalnie do tego celu wydzielone konto bankowe w dniu 30.03.2005 r. Zapłata za zakupione towary i usługi została dokonana z bieżącego rachunku bankowego, a następnie zostanie zrefundowana z rachunku bankowego, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot. zwrotu pod ...


Czy w przypadku gdy spółka organizująca akcje promocyjne na rzecz innych podmiotów przechowuje na swoim koncie kwoty pieniężne przeznaczone na wypłaty nagród w tych akcjach, powstaje obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółka stanie faktycznym, prowadzi ona działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania programów lojalnościowych, konkursów loterii oraz innych akcji promocyjnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W sytuacji gdy w ramach takiej akcji przewidziane jest wydawanie nagród pieniężnych otrzymuje ona te kwoty od zlecającego. Kwoty te są przechowywane na wydzielonym rachunku ...

Czy wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Programu podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili, gdy wypłata wynagrodzenia następuje z konta podstawowego Stowarzyszenia a następnie refundowana z rachunku wydzielonego.

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 znak SUU/4628/EQUAL/)5z dnia 12.10.2005 r. (wp ...

Czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.01.2006 r. (doręczonego w dniu 19.01.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi ...

Czy obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób prowadzących działalność gospodarczą, wynikający z art.82 §2 Ordynacji podatkowej, dotyczy również rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, prowadzonych dla klientów Banku na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług finansowych Bank oferuje m.in. prowadzenie rachunków bankowych dla klientów. Podstawą prawną prowadzenia tych rachunków jest art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Natomiast zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi klienci w z ...

Czy Gmina może starać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów dokonanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jeśli do czasu rozliczenia projektu wyłożyła 40% brakujących środków z własnego budżetu?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa /Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2006 r. /data wpływu 25.10.2006 r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwrotu podatku naliczonego od zakupów dokonanych za środki bezzwrotnej pomocy zag ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwot przekazywanych przez nabywcę na rachunek zastrzeżony z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich oraz miejsc parkingowych obywatelowi brytyjskiemu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko (...), przedstawione we wniosku z dnia (...), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, dot ...

Generowanie strony w 10 ms