Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mleko


Czy można zaopatrywać rolników dostawców mleka w towary z pominięciem kasy fiskalnej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2005 roku Nr 8, póz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 marca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, ...

Czy umowa sprzedaży indywidualnej ilości referencyjnej mleka jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 , art. 14b § 1, § 2 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 27 grudnia 2005 r. w zakresie podatku od c ...

Czy od zaliczek na poczet opłaty przekazanej na konto Agencji Rynku Rolnego z tytułu przekroczenia przez rolnika ryczałtowego tzw. kwoty mlecznej odlicza sie zryczałtowany podatek VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni przedstawione w piśmie z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować napój "cappuccino" i "latte"?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 16.01.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 17.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co ...

czy umowa kupna-sprzedaży prawa do kwoty mlecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że PHU "KR" Sp. z o. o. zamierza kupić od rolnika ryczałtowego tzw. kwotę mleczną na podstawie umowy kupna-sprzedaży, która zostanie zawarta na piśmie.Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku kwota mleczna będąca dla wnioskującego przedmiotem zakupu, inaczej indywidualna ilość referencyjna jest to ilość mleka lub przetwor ...

Spółka uważa, iż ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w takiej proporcji w stosunku do podatku zawartego na fakturze RR, w jakiej dokonał zapłaty rolnikowi po potrąceniu zaliczki za przekroczone kwoty mleczne.

POSTANOWIENIE W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 24 lipca 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 24 lipca 2006 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), działając w trybie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst je ...

Czy usługi cappucino, latte i mocha podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku, złożonym w tut. urzędzie w dniu 20 marca 2006 r. (uzupełnionym dnia 13 i 30 listopada 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Czy Podatnik zachowuje prawo do otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku jeżeli dokona potrącenia z należności za mleko, przekazywanej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, zaliczki na należną od dostawcy opłatę z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 23.06.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.07.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do o ...

Jaką stawkę podatku VAT stosować należy do sprzedaży napojów typu cappuccino, latte i smakowych kaw mrożonych?

Na podstawie art. 216 § 1, art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. - t.j. Z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 02.2007 r. dotyczące zapytania odnośnie wysokości stawki podatku VAT do sprzedaży napojów typu cappuccino, latte i smakowych kaw mrożonych informuję, że podzielam Pani stanowisko w sprawie.UZASADNIENIE Z przedstawionego p ...

Generowanie strony w 26 ms