Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa zlecenia

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w odpowiedzi na pismo z dn. 07.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku w wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło wyjaśnia: Z ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, wyjaśnia: Na mocy opu ...

Dotyczy zastosowania do umowy-zlecenia z wykładowcami zatrudnionymi w Studium Muzyki Rozrywkowej do nauki gry na instrumencie lub nauki śpiewu, jednocześnie wykładowcy ci nie prowadzą działalności gospodarczej, 50% kosztów uzyskania przychodu.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 22.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 15.09.2003 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje i wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wyn ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawa w zakresie kosztów uzyskania przychodów: Spółka zawarła z osobą fizyczną umowę - zlecenie na wykonanie na rzecz Spółki różnego rodzaju świadczeń, ściśle związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Ponadto z aneksu do umowy - zlecenia wynika, że Spółka zobowiązała się do pokrywania wydatków związanych z opłatami za aplikację radcowską.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 4 grudnia 2003 r., dotyczący interpretacji przepisów prawa w zakresie kosztów uzyskania przychodów informuje jak poniżej. Z wniosku Spółki wynika, że zawarła ona z osobą fizyczną umowę zlec ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Płatnik zawarł z osobą niebędącą pracownikiem umowę - zlecenie na wykonywanie usług szkoleniowych w zakresie BHP na okres od 14.10.2003 r. do 31.12.2003 r. Zleceniobiorca wystawił dnia 22.10.2003 r. dokument stwierdzający wykonanie usługi na kwotę brutto 120 zł. Był to jedyny dokument wystawiony w okresie obowiązywania umowy, wypłata nastąpiła 05.11.2003 r. Jak należy opodatkować ww. wypłatę, czy na zasadach ogólnych jak umowy - zlecenie potrącając koszty i składki, czy zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłata w roku 2003 nie przekroczyła 146 zł ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem złożonym dnia 21 stycznia 2004 roku (uzupełnionym dnia 9 lutego 2004 roku) dotyczącym stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn ...


Spółka zawarła umowę zlecenie z prezesem zarządu spółki na wykonywanie czynności polegającej na opracowaniu projektu podziału przedsiębiorstwa oraz wydzielenia z jej struktur samobilansujących się spółek. Prezes zarządu nie jest zatrudniony przez spółkę na umowę o pracę. Czy wynagrodzenie wypłacone za wykonanie zadania w ramach zawartej umowy zlecenie stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r . Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), informuje: Zgodnie z przedstawionym s ...


Czy należy odprowadzić podatek dochodowy za wykonanie przez osobę fizyczną w oparciu o umowę zlecenie usługi niematerialnej (polegającej na wykonywaniu tłumaczeń) na rzecz zleceniodawcy mającego swoją siedzibę w Niemczech?

Na podstawie art. 13 umowy z dnia 18 grudnia 1972 r. zawartej pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r., Nr 31, poz. 163, zm. Dz. U. z 1982 r., Nr 1, poz.1) dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania ...

Generowanie strony w 149 ms