Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: awaria

Czy można prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w dwóch miejscach prowadzenia działalności?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie z dnia 26 listopada 2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 grudnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił ...

1. Czy z chwilą awarii środka trwałego należy kontynuować odpisy amortyzacyjne? 2. Czy stratę z roku poprzedniego można odliczyć w deklaracji za m-c styczeń w wysokości 50 % straty roku poprzedniego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów art. 9 ust. 3 i art. 22h ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Józefa W. z dnia 18.01.2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 19.01.2005 r. oraz oświadczen ...

Pytanie podatnika dotyczy postępowania w razie awarii kasy fiskalnej.

Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym piśmie wynika, że w związku z awarią prądu w dniu 9 i 10 sierpnia 2005r., w kasie fiskalnej o numerze unikatowym .........., nr ewidencyjny ........... został uszkodzony akumulator oraz zegar, co spowodowało przekłamanie godziny oraz daty. Kasa wydrukowała raport fiskalny z nieprawidłową datą. Według oświadczenia serwisanta możliwe jest ustawieni ...

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się o wskazanie, czy w przypadku awarii kasy rejestrującej, skutkującej utratą danych zapisanych w pamięci operacyjnej kasy, dopuszczalnym jest wykorzystanie dla celów sporządzenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, danych wynikających z informatycznego systemu kasowego.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zasadniczą część działalności Podatnika stanowi sprzedaż detaliczna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie zatem z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Spółka prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. ...

Wydatki związane z naprawami awarii i kolizji mogą być zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia określonym zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Awaria kasy rejestrującej podczas świadczenia usługi przewozu osób taksówką.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem i montażem nowej instalacji oraz remontami mającymi na celu odtworzenie stanu pierwotnego lokali: w lokalach, w których nastąpiła awaria, w lokalach, w których wymiana instalacji następuje przed awarią, w celu jej uniknięcia ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Awaria kasy rejestrującej - ustalenie zobowiązania podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1)Czy, w przypadku awarii urządzeń w automacie wpłacających lub wypłacających, podlega opodatkowaniu wyższy stan faktyczny gotówki znajdującej się w automacie od wskazań liczników, a kosztem uzyskania przychodów jest niższy stan faktyczny gotówki od wskazań liczników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy przedstawione w stanie faktycznym wydatki remontowe stanowią koszt uzyskania przychodu jednorazowo w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 33 ms