Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od depozytów bankowych

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług następujące czynności: 1. pobranie od kontrahentów odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty; 2. otrzymanie dywidendy z tytułu posiadania udziałów/akcji innych spółek; 3. otrzymanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz depozytach bankowych; 4. pobranie odsetek od pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 8 ust. 1 cyt. ustawy stanowi natomiast, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawn ...

dotyczy obowiązku poboru przez bank zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z art. 20 ust. 1 i z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej wWarszawie orzeka zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego UrzęduSkarbowego w Radomiu z dnia 16 lutego 2005 r. Nr 1473/WP/36/5/05/JK, wydane wtrybie art. 14a § 4, powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa Uz ...

1) Czy zaliczki wpłacane przez członków współnoty mieszkaniowej na pokrycie wydatków remontowych i bieżącej konserwacji (fundusz remontowy) oraz kosztów zarządu nieruchomością wspólną stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2) Czy odsetki od bankowych lokat terminowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? 3) Czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania złożone pismem nr K/1198/2004 z dnia 18.10.2004r. (wpływ 19.10.br.), udziela pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak niżej: • Zapytanie nr 1Czy ...

Czy otrzymywane odsetki od terminowych lokat bankowych nie są obrotem, który należy uwzględnić w mianowniku ułamka przy wyliczeniu proporcji do odliczenia podatku naliczonego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, wnioskiem z dnia 25.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko ...

Czy dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu, częściowo finansowanego z funduszu PHARE, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 01.10.2004 r. Nr PDP/423/25/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 w/w us ...

Dotyczy przychodów z lokat bankowych przy ustalaniu proporcji

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60; tekst jednolity) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ujęcia przychodów z lokat bankowych przy ustalaniu proporcji, jest prawidłowe. ...

czy pod pojęciem "jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank" należy rozumieć oprócz pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych papierów wartościowych ?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.04.2005r. Banku, wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 06.04.2005r., Nr 1471/DPD2/423/8/05/HT/5 wydane w sprawie udzielen ...

Czy organizacja międzynarodowa Food Agriculture Organization of the United Nations, tj. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy organizacja międzynarodowa International Fund for Agricultural Development, tj. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawn.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywi ...

Generowanie strony w 23 ms