Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: systemy alarmowe

Czy odliczeniu od dochodu za 2004 r. podlegają wydatki na budowę budynku mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, do których nabył on prawo do odliczenia przed 1 stycznia 1997 r.? Przedmiotem odliczenia jest zakup na raty usługi montażu systemu alarmowego.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w listopadzie 2003 r. w budynku mieszkalnym przeznaczonym na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, został zamontowany system alarmowy. Zgodnie z podpisaną umową usługodawca za wykonaną usługę wystawił na rzecz nabywcy fakturę VAT z dnia 24.11.2003 r. na kwotę brutto 4.179,57 zł, udzielając jednocześnie tzw. „kredytu kupiec ...

Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana działalność w zakresie bieżącej konserwacji systemów alarmowych w domach studenckich?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie bieżącej konserwacji systemów sygnalizacji napadu i włamania w domach studenckich. Zdaniem podatnika w/w usługi są opodatkowaniu 7% stawką stawką podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Na podstawie par. 5 p ...

Czy wydatki poniesione w 2004 roku na naprawę systemu alarmowego, udokumentowane fakturami VAT podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §3, art.216 §1 i art. 217 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podat ...

Czy wydatki poniesione w 2004 roku na konserwację systemu alarmowego oraz monitoring, udokumentowane fakturami VAT podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §3, art.216 §1 i art. 217 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku ...

Stawka podatku od towarów i usług dla usług montażu systemu alarmowego w budownictwie mieszkaniowym, z wykorzystaniem zakupionych materiałów.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 146. ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 24.06.2005r. o ...

Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla elektronicznego systemu alarmowego zamontowanego w siedzibie Spółdzielni?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzi działalność według PKD -Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 7032A. Z przyczyn ekonomicznychSpółdzielnia zamontowała w siedzibie Spółdzielni i w warsztatach systemy sygnalizacji i napadu. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, wykonana instalacja elektroniczne ...

Czy comiesięczne rachunki za nadzór budynku będzie mógł w całości lub w części (21% stanowi powierzchnia gabinetu i poczekalni w stosunku do całej powierzchni domu) zaliczać w koszty prowadzonego gabinetu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ...

Podatnik pyta, czy świadczone przez niego usługi montażu, remontu i konserwacji systemów alarmowych i przeciwwłamaniowych może zaliczyć do zakresu robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 20.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2006r.) uzupełnionym w dniu 13.03.2006r.w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Jaką stawką należy opodatkowac montaż systemu alarmowego w budynku mieszkalnym?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 2 pkt 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu monitoringu sygnałów z wykorzystaniem systemów alarmowych w formie abonamentu miesiecznego?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 27.03.2006r. (data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, że moment obowiązku podatkowe ...

Generowanie strony w 100 ms