Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: teatr

Podatnik - teatr wnosi o rozstrzygnięcie następujących kwestii: 1) Czy powinien rejestrować się jako podatnik VAT UE w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w dziedzinie kultury w ramach której: - prezentuje swoje spektakle w państwach Unii jak również zaprasza do prezentacji spektakli zespoły teatralne z tego obszaru. Prezentacje te są realizowane za wynagrodzeniem i traktowane jako sprzedaż usług kulturalnych, - podpisuje umowy z osobami fizycznymi – twórcami na realizację określonych usług – reżyseria, scenografia, wykłady, spotkania z widzami - płaci tantiemy osobom fizycznym i firmom reprezentującym twórców. Zdaniem podatnika wyżej wymienione czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 2) Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymywane z budżetu województwa dotacje na: - na prowadzenie działalności statutowej, której podstawowym zadaniem jest tworzenie i upowszechnianie spektakli teatralnych, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą. Dotacja nie jest związana z konkretną dostawą i świadczeniem usług, - dofinansowanie gościnnych występów grup teatralnych z Francji, na które teatr nie sprzedaje biletów. Zdaniem podatnika otrzymywane przez niego dotacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 3) Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie bezpłatnych biletów dla domu dziecka, domu opieki społecznej oraz dla różnych innych instytucji. Zdaniem podatnika bilety te nie podlegają podatkowi od towarów i usług, gdyż związane są z prowadzonym przedsiębiorstwem. 4) Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są: - wynajem pomieszczeń teatralnych oraz sal widowiskowych na wystawianie spektakli teatralnych i realizację koncertów, sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 92.32.10-00.00 jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, - wynajem pomieszczeń teatralnych na organizację spotkań, konferencji, pokazów oraz prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej, sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 70.20.12-00.90 jako usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej nie wymienione, - wynajem powierzchni reklamowej sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 74.40.11-00.00 jako usługi sprzedaży lub dzierżawy miejsc lub czasu na reklamę, - sprzedaż programów, afiszy i plakatów sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.32.10-00.00 jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, - wystawianie spektakli teatralnych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.31.21-00.10 jako usługi teatralne i estradowe, - sprzedaż przedstawienia za kwotę ryczałtową, - sprzedaż oraz wynajem posiadanych środków inscenizacji (kostiumy, dekoracje i rekwizyty), - prowizja za sprzedaż biletów na spektakle. Teatr sprzedaje w swoich kasach i na swoich blankietach bilety na spektakle w imieniu firm wynajmujących sale teatralne i pobiera od tej sprzedaży prowizję. 5) Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, który nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ w okresie wakacyjnym u podatnika nie występuje opodatkowana sprzedaż biletów? Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w okresie wakacyjnym teatr nie sprzedaje biletów opodatkowanych 7% stawką, jedynie wynajmuje powierzchnie na cele gastronomiczne, reklamowe i handlowe. W miesiącach normalnej działalności teatr dokonuje odliczenia podatku naliczonego od zakupów poprzez wyodrębnienie całości lub części podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi (m. in. VAT od usług ochrony mienia, sprzątania, czynsz ustalany jest w proporcji do powierzchni wykorzystywanej na działalność artystyczną, energii wg poborów mocy, energii cieplnej w stosunku do kubatury). Zdaniem podatnika w związku z tym, że w okresie wakacyjnym nie występuje opodatkowana sprzedaż biletów nie można odliczyć podatku od zakupów związanych z tą sprzedażą.

Ad. 1 Aby stwierdzić, w jaki sposób opodatkowane są usługi, należy zidentyfikować miejsce świadczenia tych usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W zależności od rozstrzygnięcia tego zagadnienia obowiązywać będą świadczącego te usługi albo krajowe rozliczenia VAT, albo zasady obowiązujące w kraju, który zostanie ustalony jako miejsc ...


Czy nieodpłatnie przekazanie zaproszeń na spektakle powoduje u przekazującego (tj. u państwowej orkiestry i teatru) powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Państwowa orkiestra i teatr przy okazji poszczególnych przedstawień przekazuje nieodpłatnie (np. na rzecz urzędu miasta) zaproszenia na spektakle dla kilku osób. Czynność tą traktuje jako nieodpłatne świadczenie usług w celach reprezentacji i reklamy. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od o ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wykonywane przez Stowarzyszenie czynności, polegające na organizowaniu spektakli teatrów nieinstytucjonalnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia z dnia 21.06.2004 r. (data doręczenia do Urzędu 25.06.2004 r.) wyjaśnia, co następuje: Z pisma wynika, że działalność Stowarzyszenia została sklasyfikowana przez GUS - EKD 9133 jako statutowa, po ...

pytanie podatnika dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodu stanowiącego równowartość wpłat na PFRON

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r ( data wpływu 09.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej zwolnienia od opodat ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: - bezpłatne wydawanie przez teatr zaproszeń na spektakle teatralne, - ryczałtowa sprzedaż spektakli teatralnych kontrahentowi, np. dla agencji artystycznej, innemu teatrowi, który dokonuje na własny rachunek sprzedaży biletów na ten spektakl, - sprzedaż usług sklasyfikowanych do grupy PKWiU 92.32.10 (usługi rozrywkowe pozostałe)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uzupełnione wyjaśnieniem z dnia 24.06.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, iż: W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nieodpłatne świadczenie usług niebędąc ...

1. Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować umowę sponsorską? 2. Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedawane wraz z biletami programy? 3. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynajem sali na przedstawienie i sprzedażą spektaklu wraz z wynajmem pokoi dla artystów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21 maja 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 25 maja 2004 r.), uprzejmie informuje: Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opo ...

Czy sprzedaż biletów wstępu na spektakle teatralne o symbolu (PKWIU 92.32.10) mieści się w poz. 34 PKWiU ex 92 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. dot. wykazu sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137, poz.926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku TEATRU, z dnia 04.01.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 18.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych przy sp ...

Czy sprzedaż wstępu na spektakle teatralne obcemu podmiotowi, bez wydania biletów wstępu na przedstawienie, opodatkowana jest 7% stawką podatku od towarów i usług,oraz czy sprzedaż spektaklu na rzecz innego podmiotu, będącego teatrem bądź agencją, za ryczałtową opłatę, jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2005r. (wpływ do tut. Urzędu 30 marca 2005 r.) … w … o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko Podatnika, że : – sprzedaż wstępu n ...

Czy produkcja teatrów telewizji jest zwolniona z podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.02.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 16.02.2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 07.03.2005r. (wo udzielenie pisemnej int ...

Generowanie strony w 12 ms