Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wystrój wnętrz

Jaką stawka podatku VAT opodatkować usługi opracowania projektów wystroju wnętrz o symbolu PKWiU 74.87.13-00.00?

W odpowiedzi na pismo wyjaśnia sie , co następuje:w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usługZgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późniejszymi zmianami), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.Zarówno towary jak i usługi identyfikowane są zgodnie z przepisami tej ...

Czy wydatki na dekoracje sklepu, w tm dekoracje okolicznościowe i na święta (przy założeniu, że nie są to środki trwałe), mogą zostać przez Wnioskującą zaliczone bezpośrednio i bez limitów do ogólnych, bieżących, podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

W dniu 31 stycznia 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym zawarła pytanie, czy wskazane wydatki (przy założeniu, że nie są to środki trwałe), mogą zostać przez Wnioskującą zaliczone bezpośrednio i bez limitów do ogólnych, bieżących, podatkowych kosztów uzyskania przychodów? Zdaniem Spółki, wydatki na dekora ...

Czy wykonanie balustrady bądź innego elementu wystroju wnętrza wraz z montażem w obiekcie mieszkalnym jest opodatkowane stawką podatku VAT 7% czy 22%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku wymienionego w pkt 1 pisma Spółki z dnia 21.10.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 31.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spos ...

Czy wydatki na zakup standardowej zieleni tj. roślin, które są posadzone na zewnątrz przed posesją oraz kwiatów doniczkowych do pomieszczeń biurowych, a także doniczki, ziemię i inne środki dla roślin stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz.1590) oraz art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.19 ...

Jakie koszty należy zaliczyć do kosztów reprezentacji, a jakie do kosztów reklamy, czy kosztów bieżącego funkcjonowania firmy?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe z wyjątkiem kwestii dotyczącej imprez integ ...

dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura, do kosztów uzyskania ...

Pyt. 1Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup roślin sztucznych i żywych, doniczek dla tych roślin i usługę montażu tych roślin w miejscach otwartych dla klientów? Pyt. 2Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup elementów użytych do dekoracji świątecznych i okolicznościowych? Pyt. 3Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup nasion do trawy, kory do podsypki i nawozów do roślin?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy wydatki na zakup zieleni można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowica ...


Czy wydatki związane z zakupem kwiatów do pomieszczeń firmy oraz ich pielęgnacją można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 15 ms