Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ograniczone prawo rzeczowe

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż Spółka zawarła w dniu 28 kwietnia 2004 r. ugodę ze Spółdzielnią. Ugoda ta dotyczy uniknięcia sporu w sprawie zapłaty przez Spółkę na rzecz Spółdzielni należności z tytułu korzystania z pomieszczeń Spółdzielni oraz uregulowania przez Spółdzielnię na rzecz Spółki należności z tytułu dostarczania energii elektrycznej. Strony ustaliły, iż na pomieszczeniach ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe użytkowania na czas oznaczony – 25 lat licząc od dnia zawarcia ugody. Zapłata za użytkowanie pomieszczeń została dokonana przez Spółkę jednorazowo, za cały 25-letni okres użytkowania pomniejszona o zaległość z tytułu nieuregulowania należności za energię elektryczną przez Spółdzielnię. W przedmiotowej sprawie podatnik ma wątpliwości czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej ograniczone prawo rzeczowe użytkowania pomieszczeń jeżeli usługa nie została jeszcze wykonana w całości – ograniczone prawo rzeczowe użytkowania pomieszczeń ustalone zostało na kolejne 25 lat? Jeżeli tak to w jakim momencie?

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki orga ...

Czy wynajem na cele mieszkaniowe lokali, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych, zwolniony jest od podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 12.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji pod ...

Jakie skutki podatkowe wywiera przeniesienie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, budowlami, w zamian za zobowiązanie zapłaty należności z tytułu nabycia prawa własności budynków i budowli ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście odpowiadając na pismo Przedsiębiorstwa z dnia 19.04.2004 r. (data wpływu 21.04.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 04.05.2004 r. (data wpływu 05.05.2004 r.), w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych informuje. Z przedstawionego przez Stronę opisu stanu faktycznego wynika, iż Przedsiębiorstwo w zamian za należności zabezpieczone hipot ...

dot. opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 08.05.2006 r. Nr 1449/2CF/415/IP-32/06/EW w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa poda ...

Czy wspólnota mieszkaniowa z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2006 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 10.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i u ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za ustanowienie na przedmiotowym prawie użytkowania na rzecz zbywcy oraz w zamian za zobowiązanie nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, w tym do przyjęcia zbywcy jako domownika, dostarczenia mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, zapewnienia zbywcy odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz do sprawienia zbywcy własnym kosztem nabywcy pogrzebu odpowiadajacego zwyczajom miejscowym?

DECYZJA Pismem z dnia 14 września 2005r. strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Sródmieście z pytaniem, czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za ustanowienie na przedmiotowym prawie dożywotniego użytkowania na rzecz zbywcy oraz w zamian za zobowiązanie nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotni ...

Wniesienie wkładu niepieniężnego w formie nieruchomości zabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy ustanowienie nieodpłatnie służebności przesyłu powoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 74 ms