Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pisma

Czy wystawawiając i otrzymując faktury VAT osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może się posługiwać nazwą skróconą nie zawierającą jej imienia i nazwiska?

Odpowiadając na Pańskie zapytanie zawarte w piśmie z dnia 23.12.2004 roku w sprawie posługiwania się nazwą skróconą firmy przy wystawianiu i otrzymywaniu faktur VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Czy otrzymanie pisma (bez podpisu) jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity- Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: ... z dnia 14.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.09.2006 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 200 ...

Od sprzedawcy uprawnionego do samodzielnego zwrotu podatku podróżnym nie jest wymagane składanie dodatkowego pisma o miejscu dokonywania tego zwrotu.Wnioskodawca powinien poinformować naczelnika urzędu skarbowego stosownym pismem o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów, może odebrać podatek

ITERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy korekta złożona do Urzędu Skarbowego bez załączonego pisma wyjaśniającego różnice jest prawnie skuteczna? Czy dosłanie wyjaśnienia w późniejszym terminie powoduje, że sama korekta zostaje uznana w momencie jej złożenia czyli w roku 2005?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...


Generowanie strony w 45 ms