Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja z wierzytelności

Opodatkowanie czynności w zakresie monitoringu i egzekucji wierzytelności, które powstały w wyniku pośrednictwa w udzielaniu kredytów, opodatkowanie odsetek za zwłokę od ww. wierzytelności.

W odpowiedzi na pismo wyjaśnia się , co następuje :ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) zakłada w art. 5 ust. 1 pkt 1, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadcze ...

czy znając sytuację dłużnika i wiedząc, że komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji z majątku dłużnika wobec innych wierzycieli, może on wyksięgować należności nieściągalne z przychodów i zaksięgować je po stronie kosztów uzyskania przychodu, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 updop?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 18.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 20.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowiecki ...

Czy kwota wydatkowana przez podatnika na zakup pakietu wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie zakupu pakietu, czy też z chwilą wyegzekwowania poszczególnych należności wchodzących w skład pakietu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 9.12.2005 r. w sprawie udz ...

W wyniku uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły dłużnik odzyskuje prawo do rozporządzania swoim majątkiem. Oznacza to, iż niezaspokojone w tym postępowaniu wierzytelności mogą być dochodzone z całego majątku dłużnika. Wszczęta po ukończeniu postępowania upadłościowego egzekucja administracyjna prowadzona jest z majątku nie wchodzącego do masy upadłości. Art. 63 § 1 Prawa upadłościowego określał skutki toczenia się lub wszczęcia egzekucji administracyjnych w stosunku do zainicjowanego postępowania upadłościowego, natomiast rozpoznawana sprawa dotyczy egzekucji prowadzonej po zakończeniu postępowania upadłościowego. Przepis ten nie wykluczał możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych po zakończeniu procedury upadłościowej, co do należności nie objętych postępowaniem upadłościowym albo też objętych , ale nie zaspokojonych, bądź zaspokojonych jedynie w części . Po ukończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z ustalonej listy wierzytelności , zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy na jej poczet przez wierzyciela otrzymanej , jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 listopada 2006 r. (I SA/Bd 488/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Ryszardy W... na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2006 r. nr SE-7241 -41/06 w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oraz odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, iż z ...

Generowanie strony w 4 ms