Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostawca towaru


Stan faktyczny: Prowadząc działalność handlową spółka bierze udział w następujących transakcjach - dostawytowaru. Producent (firmy z Niemiec, Belgii lub Francji) sprzedaje towar firmie z Wielkiej Brytanii, Niemiec lub USA, a następnie towar ten odkupuje sp. z o.o. i sprzedaje firmie ukraińskiej. Nasza spółka jest organizatorem transportu, który wykonywany jest przez polskich przewoźników. Po wykonaniu usługi przewoźnicy obciążają nas odpowiednimi kosztami. Towar trafia bezpośrednio od producenta na Ukrainę, przejeżdża przez Polskę i na granicy polsko¬ukraińskiej na przejściu drogowym w Dorohusku opuszcza terytorium Wspólnoty. Odprawa towaru następuje zarówno w miejscu załadunku jak i w miejscu naszej siedziby. Kopie dokumentów SAD lub kopie CARNET TIR potwierdzone przez Urząd Celny każdorazowo podłączamy pod deklaracje V A T -7 składane comiesięcznie do Urzędu Skarbowego. Pytanie: Czy dokonywana przez Sp. z o.o. dostawa towarów na Ukrainę, jest eksportem towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) korzystającym ze stawki 0% VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Ze złożonego zapytania wynika, że producent (firmy z Niemiec, Belgii lub Franc ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania pracownikom towarów, których zakup został sfinansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dokonuje zmiany interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 17.12.2004 r. znak: US-IV/II/443-173/04 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania pracownikom ...

Dot. opodatkowania sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich z zakresu filatelistyki.

Dnia 24.05.2004r. wpłynęło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu zapytanie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pani ... w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prowadzonej przez wnoszącą zapytanie działalności – sklepu filatelistycznego w świetle obowiązującej nowej ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i u ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie: 1. Powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu towarów (WNT), 2. Jaka chwila jest chwilą dostawy w rozumieniu art. 20 ust. 5, 3. Kiedy powstaje prawo obciązenia podatku należnego o podatek naliczony, 4. Obowiązek podatkowy od częściowej dostawy?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów sprowadza towary z państw członkowskich Unii Europejskiej (np. z Hiszpanii). Faktura VAT jest wystawiana przez kontrahenta Podatnika przed dniem dostarczenia (wydania) towarów Spółce. Po wysłaniu faktury, sprzedawca – zgodnie z decyzją Podatnika – wysyła towar osobie trzeciej – do magazynu fir ...


1) Czy nieodpłatna dostawa towarów i usług na rzecz pracowników i ich rodzin finansowanych z ZFSŚ podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? 2) Jak opodatkować organizowane wycieczki, w sytuacji, gdy odpłatność dotyczy tylko usługi transportowej ? 3) Jak opodatkować wydane bilety na imprezy kulturalno-oświatowe finansowane w 50% z ZFSŚ ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie odrębnych przepisów p ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w zakresie stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % przy dostawie towaru do wolnego obszaru celnego. Jak wynika z przedstawionego opisu, towar zakupiony jest na terytorium Polski lub innego kraju UE i dostarczany do wolnego obszaru celnego w celu eksportu poza obszar celny Wspólnoty. Zdaniem Strony dostawa towaru do wolnego obszaru celnego spełnia warunki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym powinna być opodatkowana stawką 0 %.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie -biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia: uznać stanowisko Str ...


Podatnik zapytuje czy ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 04.02.2005 r. (data wpływu do tut Urzędu 09.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Generowanie strony w 77 ms