Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwestycje

Odliczenia od podatku

W związku z pismem z dnia 5.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Koszty uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do pisma znak: PDI-423/8/2003 z dnia 08.04.2003 r.informuje, że stosownie do przepisu art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej Izba Skarbowa w Kielcach uzupełniła odpowiedź udzieloną Spółce przez tut. Urząd w przedmiocie zakwalifikowani ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pisma nr SIM-II-9034/1/2/5/03, nr SIM-II-9034/1/3/7/03, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 17.06.2003 r. uzupełnione w dniu 04.07.2003 r. pismami nr SIM-II-9034/1/3/8/03, nr SIM-II-9034/1/2/9/03 oraz w dniu 07.07.2003 r. pismem nr SIM-II-9034/1/2/9/03 Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Zagospodarowanie terenu Parku Karczówka w zakresie zieleni w tym: nawie ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 22.08.2003 r. w sprawie ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nowe inwestycje mieszkaniowe informuje. Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani pismem z dnia 26.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: 1. W przypadku rezygnacji z oszczędzania w kasie mieszkaniowej i wycofaniu zgromadzonych wkładów oraz zwrotu ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu przy ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zagospodarowanie otoczenia siedziby Spółki poprzez zaprojektowanie i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w całości w momencie ich poniesienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje niniejszym pismem w poniżej określonym zakresie wyjaśnienia Urzędu Skarbowego nr PD-I/423-5/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. stanowiące odpowiedź na zapytanie Spółki z dnia 28 lipca 2003 r. w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przy ...

Spółka jawna zamierza wydzierżawić grunt i wybudować na nim budynek handlowy. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%, przyjmując, że jest to inwestycja w obcym środku trwałym ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualn ...


Czy w przypadku kredytu dyskontowego pobrane „z góry” odsetki stanowią u pożyczkobiorcy koszt uzyskania przychodu w momencie pobrania?

Odpowiadając w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 17 listopada 2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 ...

- w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych nakładów na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu firmy oraz wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej do siedziby firmy należącej do Urzędu Miasta.

Odpowiadając na pismo z dnia 03.12.2003 r. (data wpływu 08.12 2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych nakładów na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu firmy oraz wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej do siedziby firmy należącej do Urzędu Miasta w O.- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 ...

Generowanie strony w 22 ms