Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: istotne warunki zamówienia


Spółka pyta, czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupu materiałów przetargowych i wymagań ofertowych ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2005 r., który wpłynął w dniu 24.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia podatku naliczonego jes ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż wymagań ofertowych oraz specyficznych istotnych warunków zamówienia?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 marca 2005r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 7 marca 2005r. nr PSUS/PPO I/443/33/05/ŁG stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych?

W dniu 10-02-2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: „Co do zasady specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie (art. 37 prawa o zamówieniach publicznych), w praktyce zaś, w niektórych przypadkach, przekazanie nini ...

Jednostka zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Prudniku z następującymi pytaniami:1. Czy przy obciążaniu pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne powadzone z aparatu służbowego należy wystawić faktury indywidualne dla każdego pracownika, czy też wystarczające jest wystawienie jednej zbiorczej faktury wewnętrznej na koniec miesiąca? Zaznaczono przy tym, że pracownicy wpłacają należność za rozmowy telefoniczne na druku ścisłego zarachowania kwitariusz k-103. Zdaniem Podatnika możliwe jest zarówno wystawienie faktury dla pracownika, jak i wystawienie jednej zbiorczej faktury wewnętrznej, uwzględniając wszystkie wpłaty za rozmowy telefoniczne brutto i nie naliczając podatku należnego i nie odliczając podatku naliczonego.2. Czy czynności polegające na odpłatnym udostępnianiu oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach organizowanych przetargów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Podatnika wydanie takich dokumentów jest dostawa towarów i w związku z tym podlega opodatkowaniu podstawowa stawka podatku VAT.3. Czy wkłady niepieniężne (aport) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego podlegają ustawie o VAT? Podatnik stoi na stanowisku, iż czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.4. Czy przekazanie nagrody rzeczowej o wartości przekraczającej 50 zł zwycięzcom konkursów podlega opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy Jednostka nie odlicza podatku naliczonego od zakupionych towarów przeznaczonych na nagrody? Zdaniem podatnika, skoro przekazywanie nagród nie jest związane z działalnością Urzędu Gminy, to Jednostkanie może obniżać podatku naliczonego, a fakturę wewnętrzna wystawić należy bez podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku informacji z 26 listopada 2004 r., Nr PP-4431/48/AZ/04 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Ur ...

Czy udostępnianie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia - na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, otrzymując jednocześnie zwrot kosztów druku i przekazania, jest świadczeniem usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 22%?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... działając na podstawie art. 14a par. 1 - 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Gminie ... oceniając stanowisko przedstawione we wniosku nr FB.31-1/2005 z dni ...

Czy Płatnik nie może zastosować koszty uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof dla wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dotyczących tłumaczenia tekstów specyfikacji przetargowej oraz życiorysów do przetargu, gdzie nie następuje przeniesienie praw autorskich?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dn. 07.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o s t a n a w i a - uznać ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłaty pobierane za przekazywanie oferentom dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki nr JRP/341/40/2005 z dnia 18.08.2005r. który wpłynął 29.08.2005r. uzupełnionym pismem nr JRP/341/42/2005 z 12.09.2005r. o udzielenie pisemne ...

Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60, tekst jednolity z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawania za odpłatnością oferentom dokumentacji przetargowej w postaci specyfikac ...

Jaka powinna być stosowana stawka podatku od towarów i usług przy sprzedaży istotnych warunków zamówienia w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 7 czerwca 2005 r. (uzupełnionym pismem Nr Fn.3119/9b/200 ...

Generowanie strony w 15 ms