Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi świadczone drogą elektroniczną

1/ czy usługi polegające na zakupie egzaminów komputerowych, dostarczanych elektronicznie przez firmę będącą podatnikiem podatku od towarów i usług i pochodzącą z terytorium państwa członkowskiego - można traktować odrębnie od usług edukacyjnych ? 2/ czy podatek należny od importu usług, o których mowa powyżej - jest podatkiem naliczonym, który ma wpływ na podatek naliczony za dany okres rozliczeniowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian./ w odpowiedzi na złożone w dniu 09.12.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy: 1/ czy usługi pol ...

Zapytanie dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu zakupu oprogramowania w U.S.A., poprzez internet, do którego licencja zostanie dostarczona poprzez pocztę elektroniczną.

W odpowiedzi tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ilekroć w przepisach jest mowa o usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi i świadczone za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usłu ...

Jaka stawką VAT opodatkowane jest wydawanie prasy obejmującej m.in. wysyłanie raz w tygodniu do wszystkich prenumeratorów gazety internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, informuje: Z zapytania Spółki wynika, iż jej działalność polegająca na wydawaniu prasy obejmuje m.in. wysyłanie raz w tygod ...

Czy zakup usług polegających na dostarczaniu informacji i danych otrzymywanych drogą elektroniczną, od kontrahenta z USA, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie Strony z dnia 12.08.2004 r. (wpływ do tut. organu 01.10.2004 r.) na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję, iż: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, i ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług sieci poczty elektronicznej (PKWiU 64.20.17) na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 07.04.2004 r. w sprawie wyjaśnienia, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży usług sieci poczty elektronicznej w zakresie wymiany danych i wiadomości (PKWiU 6 ...

Czy w świetle art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, czynność realizowana za pośrednictwem Internetu stanowi usługę i podlega opodatkowaniu według stawki 22%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. (data wpływu do Urzędu 25.05.2004 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatk ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu informacji na temat "unijnych" oraz "krajowych" przetargów publicznych (wysyłanych między innymi drogą elektroniczną)

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 10.05.2005 r. (znak L.dz. NF/2460/2005 z datą wpływu 18.05.2005 r.) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania pr ...

Pytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług dla usług reklamowych świadczonych przez internet.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 8 lutego 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług dla u ...

Czy usług tzw. Home Bankingu (umożliwienia klientom wykonywanie operacji z rachunku bieżącego oraz pozyskiwanie informacji o tym rachunku za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnik (Bank) świadczy usługi, które umożliwiają klientom wykonywanie operacji z rachunku bieżącego oraz pozyskiwanie informacji o tym rachunku za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi, tj. z siedziby klienta Banku posiadającego komputer, który jest spięty z komputerem Banku za pośrednictwem modemu poprzez publiczną sieć ...

Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi tłumaczenia i usługi elektronicznej świadczonej na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2005 r., uzupełnione w dniu 3 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi tłumaczenia i us ...

Generowanie strony w 18 ms