Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce rozpoczęcia świadczenia usługi

Spółka świadczy usługi transportu towarów realizowane na terytorium Wspólnoty. Usługi wykonywane są przy wykorzystaniu transportu własnego oraz poprzez zlecenie tych usług podwykonawcom (firmom polskim). Usługi polegają na przewozie towarów z Polski do innego kraju Unii Europejskiej bądź przywozie towarów z innego kraju członkowskiego do Polski. Odbiorca usługi dla tych czynności podaje swój numer, pod którym jest zidentyfikowany w swoim kraju na potrzeby podatku od wartości dodanej. W przypadku usług podzlecanych innym przewoźnikom zleceniobiorca wystawia dla Spółki fakturę VAT za wykonane usługi. Natomiast Spółka jako organizator usługi wystawiając fakturę dla odbiorcy z kraju Unii, uwzględnia w cenie usługi również poniesione koszty organizacyjne. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą zasad opodatkowania usług transportu a w szczególności: - czy podwykonawca działając na zlecenie Spółki, a dokonujący przewozu towarów do odbiorcy z innego kraju Unii winien wystawić fakturę VAT dla Spółki, jako organizatora transportu? - czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturze podwykonawcy usług w sytuacji, gdy zakupy te związane są ze sprzedażą nieopodatkowaną w Polsce?

Zgodnie z ogólną zasadą zawarta w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28. We wskazanym art. 28 ustawy wskazano odrębne zasady określania miejsc, a zarazem i sposobu opodatkowania usług transportowych w pr ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania stawką VAT w wysokości 0% części transportu międzynarodowego na odcinku Hamburg-miejsce clenia w Polsce przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 28 ust.1, art. 83 ust.1 pkt 23, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2005r., wniesioneg ...

Generowanie strony w 3 ms