Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ogrzewanie

Czy przy wystawianiu faktur VAT za sprzedaż ciepła jednostkom budżetowym należy uwzględniać podatek należny VAT z racji świadczenia usług w relacji – gospodarstwo pomocnicze, a inna jednostka budżetowa?

Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970), zwalnia się od podatku –usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznik ...

Kiedy powstaje przychód należny w przypadku sprzedaży energii cieplnej ?

Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2004 r. do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54, poz. 654) przepis art. 12 ust. 3d) stanowi, iż w przypadku rozliczeń z tytułu1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów ( monet) lub kart, w ...

Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi, czy przychody z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie i dostawę wody winien księgować do okresu (miesiąca) którego dotyczą czy też zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym według terminu ich wymagalności oraz zgodnie z terminem określonym w fakturach VAT.Ponadto prosi o potwierdzenie, czy słusznie przychody dotyczące usług świadczonych w roku poprzednim zarachowano do przychodów roku 2003, pomimo tego, że faktury zostały wystawione po zakończeniu roku, a termin ich płatności został określony na styczeń 2004r.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie najmu i dzierżawy ewidencjonujący zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów osiąga również przychody z tytułu rozliczeń za zużycie energii, ogrzewanie, dostawę wody, gazu i odprowadzania nieczystości. Większość z wymienionych usług rozliczana jest w oparciu o faktury wystawiane przez dostawców mediów, które wpływa ...

Czy czynność wystawienia faktury VAT, na podstawie której obciążono do zapłaty zaległości pieniężnych jest sprzedażą wierzytelności i czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W związku ze skierowanym w dniu 25.11.2004 r. zapytaniem przez P. czy należności za sprzedane ciepło zasądzone od użytkowników lokali, a obciążające obecnie Z. jest sprzedażą wierzytelności, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Z przedst ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT za centralne ogrzewanie pomieszczeń refakturowane fakturą VAT w części dotyczącej zajmowanej przez inny podmiot powierzchni?

Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) oraz art. 86 ust. 1 i art. 90 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Powiatu z dnia 21.03.2005 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 21.03.2005 r. o interpretację zakresu stosowania przepisów prawa podat ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości stosowania obniżonej do wysokości 7% stawki podatku VAT, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest dostawa wyprodukowanych we własnym zakresie kotłów centralnego ogrzewania wraz z ich montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a §1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), w związku z Pana wnioskiem z dnia 16.08.2005 r. (złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 18.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług ...

Jaką stawkę podatkową należy zastosować przy sprzedaży zestawu grzewczego (palnik+osprzęt) z montażem (usługa) w obiektach PKOB 111 i 112?

Spółka jest producentem zestawu grzewczego na biomasę - paliwo ekologiczne, które montuje w kotłach centralnego ogrzewania. Zestaw ten składa się z palnika jako elementu montowanego zamiennie do istniejącego lub nowego kotła grzewczego, zasobnika paliwa i systemu podajników do transportu paliwa z zasobnika do komory spalania palnika. Według Spółki zestaw grzewczy jest elementem kotłowni, montowany ...

Czy wydatki poniesione na zakup i montaż wkładu kominkowego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

W 2005r. podatniczka przeprowadziła modernizację lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Modernizacji została poddana łazienka, kuchnia oraz system ogrzewania. Ponadto zostało dobudowane drugie źródło ogrzewania - wkład kominkowy, w celu obniżenia kosztów uzyskiwania ciepła. Ze względu na szybko rosnące w ostatnim czasie koszty ogrzewania tradycyjnego, ogrzewanie za pomocą wkładu kominkowe ...

Czy w przypadku wykonywania usług remontu lub modernizacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego starych i nowych do których zużywam własne produkty i materiały ( rury, zawory, pompy, kotły co. i inne ) mam prawo zastosować 7% stawkę VAT ?."

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia xx.xx. 2006 roku złożonym przez Pana X prowadzącego Zakład Kotlarsko - Instalacyjny w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w ...

Czy należności otrzymane od najemcy za centralne ogrzewanie będą dla mnie przychodem jako podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2006r. (data wpływu 18.01.2006r.) postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie ...

Generowanie strony w 13 ms