Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypłata okresowa

Czy należności wypłacane żołnierzowi zawodowemu w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% ?

Dyrektor Izby Skarbowej prostuje , że przepis art. 30 ust. 1 pkt. 4 a ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.z 2000r. Nr. 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r.- zgodnie z którymod świadczeń pieniężnych otrzymywanych na podstawie odrębnych ustaw, przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze stał ...

Czy podatnicy mogą być opodatkowani podatkiem liniowym w roku 2005, jeżeli na rzecz jednego z nich dokonano wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2003 w miesiącu styczniu 2004 r.?

Stan faktyczny: A oraz B prowadzą wspólnie spółkę partnerską, w której są jedynymi wspólnikami. Świadczą usługi prawnicze głównie na rzecz podmiotów gospodarczych z terenu woj. Lubelskiego. Klientami są między innymi X oraz Y. Podmioty te do końca roku 2003 były pracodawcami dla jednego ze wspólników – Pani A. Umowy o pracę zostały rozwiązane z dniem 31.XII.2003 roku.W 2004 roku dochody wspólników ...

Generowanie strony w 8 ms