Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dyskontowanie

dotyczy sposobu dyskontowania otrzymanej pomocy publicznej i kosztów inwestycji w przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu pisma z dnia 30.08.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 1.09.2004 r.) w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu dyskontowania otrzymanej pomocy pub ...

Czy w celu ustalenia wielkości wykorzystanej dotychczas pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw powinna zastosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej? W szczególności, czy Spółka ma obowiązek zdyskontować wielkość tej pomocy zgodnie z treścią § 9 rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r.?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepi ...

Czy wielkość pomocy publicznej, o której mowa w objaśnieniach do wzoru na dyskontowanie pomocy publicznej jest wielkością wynikającą z zeznania rocznego CIT-8, czy też z deklaracji miesięcznych CIT-2?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismami z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) i z dnia 21.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp ...


Podatnik jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabywa weksle, zarówno od wystawcy weksla jak też w drodze indosu. Przeniesieniu praw wynikających z weksla nie towarzyszy żadna dodatkowa umowa (np.: umowa pożyczki, cesji wierzytelności, których weksel był zabezpieczeniem) jest jedynie zakup papieru wartościowego posiadającego części składowe ściśle przez Prawo Wekslowe przypisane. Nabyte weksle nie są dalej zbywane (indosowane),lecz przedstawiane do zapłaty w terminie płatności.Wynagrodzeniem podatnika jest tzw. dyskonto, czyli różnica pomiędzy kwotą na którą opiewa weksel, a kwotą zapłaconą.Zgodnie z posiadaną przez Podatnika opinią organu statystycznego w Łodzi z dnia 17.06.2004 r. usługi polegające na nabywaniu weksli w drodze indosu, a następnie ich sprzedaży mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 65.23.10-00 usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane.Podatnik pyta: czy realizacja praw wynikających z weksla jest usługą, jeśli tak czy jest to usługa pośrednictwa finansowego zwolniona z podatku od towarów i usług, czy też nabycie i inkaso weksla nie podlega ustawie o podatku VAT. Zdaniem Podatnika: w ustawie o podatku od towarów i usług postanowiono, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarówno zakup weksla jak i następujące póżniej wydanie weksla (po zapłacie przez dłużnika wekslowego) i nie stanowi odpłatnej dostawy towarów bądź odpłatnego świadczenia usług i nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Na podstawie art. art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłodzku z dnia 08.02.2005 r., nr PP-0090/1-1/2B/1/05, zawierające interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Czy czynność polegająca na obciążenie przez wierzyciela wystawcy weksla (zabezpieczającego zapłatę przez wystawcę należności z tytułu zakupu towarów handlowych) opłatami dyskontowymi, którymi wierzyciel został obciążony przez bank w związku z oddaniem weksli do dyskonta, stanowi usługę finansową podlegającą zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towa ...

Czy do ustalania wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych w poszczególnych miesiącach na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej należy stosować metodę kasową czy memoriałową?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak RCH/06/14/12/2005 z dnia 14.12.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przep ...

Czy umowy o świadczenie usług dyskonta weksli,polegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Spółka zawarła w roku 2006 umowę o świadczenie usług dyskonta weksli. Wnioskująca podnosi, iż w przypadku zawartej umowy o świadczenie usług dyskonta weksli zobowiązała się do wykonania usługi finansowej, polegającej na dyskoncie weksli i pozyskaniu środków finansowych dla zleceniodawcy usługi. Zleceniodawca przekazał Podatnikowi weksel z określonym terminem jego wykupu. Za wykonaną usługę Wniosku ...

Czy dyskonto stosowane przy ustaleniu ceny akcji A. stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawczyni podlegający opodatkowaniu w momencie subskrypcji akcji A. (jednostek uczestnictwa w Subfunduszu)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 31 ms