Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: identyfikacja podatkowa

Podatnik sprzedaje swoje wyroby do kontrahenta z Holandii, który jest częścią podatkowej grupy kapitałowej. Podatnik wystawia fakturę VAT na której podaje numer identyfikacyjny VAT kontrahenta oraz jego dane identyfikacyjne (nazwę własną firmy a nie całej grupy)Podatnik posiada dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na dzień dokonania transakcji numer VAT kontrahenta jest ważny, sprawdzony w systemie VIES. Z uwagi na fakt, iż w tym przypadku system VIES nie wskazywał nazwy kontrahenta i adresu, podatnik dokonał dodatkowej weryfikacji poprzez Biuro Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninie. Podatnik otrzymał potwierdzenie z wyżej wymienionego biura, że numer jest aktywny, ale dane w VIES są niepełne, gdyż widnieje tam tylko pierwszy człon grupy kapitałowej : spółki matki. Podatnik po skontaktowaniu się z kontrahentem otrzymał ksero potwierdzenia z Urzędu Skarbowego w Holandii o nadaniu wspólnego numeru VAT dla całej grupy kapitałowej : spółki matki oraz spółek córek (w tym kontrahent podatnika). Holenderski kontrahent ponadto poinformował, że sama spółka-matka posiada osobny numer VAT na dokładnie taki sam adres jak dla całej grupy podatkowej, natomiast dla spółek córek prawidłowy jest ten numer, który widnieje na fakturze. Podatnik ponownie skontaktował się z Biurem Wymiany Informacji o VAT podając dwa numery identyfikacyjne : grupy kapitałowej i spółki matki wraz z danymi identyfikacyjnymi i otrzymał potwierdzenie ważności obydwu numerów VAT ale obydwa z nazwą spółki – matki. W systemie VIES pod numerem kontrahenta widnieją dane niekompletne –tylko pierwszy człon podatkowej grupy kapitałowej. 1) Pytanie podatnika dotyczy prawa zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów skoro otrzymał potwierdzenie numeru VAT tylko na pierwszy człon podatkowej grupy kapitałowej ? 2) Czy podatnik może wystawiać przy przyszłych dostawach, fakturę tylko na spółkę córkę, nie na całą podatkową grupę kapitałową, aby móc zastosować stawkę 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ?

Z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia w sytuacji gdy spełnione są warunki określone w art. 13 ustawy o VAT. Podstawowym warunkiem jest wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski. Ponadto aby uznać, iż mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów – nabywca towaru musi być p ...


Czy posługiwanie się kodem PL przed numerem NIP w transakcjach krajowych jest błędem dyskwalifikujacym fakturę dla stron transakcji ?

W związku z art. 28 ust. 3, 4, 6, 7, art. 97 ust. 1, 2, 9, 10, art. 106 ust. 1, 2, 4, 5, art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 i 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiani ...

Podatnik świadczy usługi pośrednictwa polegające na wyszukiwaniu klientów dla niemieckiego kontrahenta, który posiada numer identyfikacyjny nadany w Niemczech. Zdaniem pytającego czynności te winny podlegać opodatkowaniu w Niemczech na mocy par. 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MIn. Fin. z 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr97, poz. 970)

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku Pana ................... z dnia 06 maja 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w ...

Na podstawie art.14a § 4 w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. - czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego musi ubiegać się o własny NIP, oddzielny od NIP przedsiębiorcy zagranicznego, dla celów rozliczeń wszystkich podatków, w tym również wypełniania swoich obowiązków jako płatnika ? - czy wystarczy, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego będzie ubiegał się o numer NIP jedynie dla celów rozliczenia pracowników w ramach obowiązków płatnika a dla celów pozostałych rozliczeń podatkowych będzie posługiwał się NIPem przedsiębiorcy zagranicznego ? - czy niezależnie od ewentualnego obowiązku ubiegania się o NIP oddział przedsiębiorcy zagranicznego musi rejestrować się jako podatnik VAT ? - jak uregulować sytuację przedsiębiorcy zagranicznego (kwestia NIP i rejestracji jako podatnik VAT) w przypadku przyjęcia, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego musi posiadać swój własny NIP oraz rejestrować się jako podatnik VAT? Czy dopuszczalne jest aby oddział i przedsiębiorca posiadali dwa odrębne numery NIP i byli zarejestrowani jako oddzielni podatnicy VAT?, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego P O S T A N A W I A - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e Z ...

Czy gmina i urząd gminy mogą posiadać jeden numer identyfikacji podatkowej NIP?

Wnioskiem z dnia 24.05.2005r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie o dokonanie interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie posiadania przez gminę i urząd gminy jednego numeru identyfikacji podatkowej NIP. Zdaniem wnioskodawcy obydwa wyżej opisane podmioty powinny posiadać jeden numer identyfikacji podatkowej NIP. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik ...

Czy w ramach prowazonej działalności gospodarczej podatnik może dokonywać rozliczeń za pośrednictwem konta prowadzonego przez instytucję parabankową oraz czy w przypadku transakcjji dokonywanych z jego wykorzystaniem powstają różnice kursowe korygujące przychody i koszty ich uzyskania?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 2 sierpnia 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 9 sierpnia 2005 r., wniesionego przez Z.K. (reprezentowanego przez pełnomocników A.P. Biura Finansowo-Księgowe " P" oraz D. B.,) na postanowienie Naczelnika Pierwszego U ...

Czy podatnik ma obowiązek zgłaszać dla potrzeb ewidencji NIP wszystkie punkty gier na automatach o niskich wygranych oraz zmiany ich lokalizacji.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto po rozpatrzeniu wniosku spółki "X" z dnia 16 maja 2005 r. o udzielenie interpretacji w sprawie zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zgłaszania w urzędzie skarbowym wszystkich punktów gier na automatach o niski ...

Czy dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT Spółka powinna korzystać z numeru NIP, przyznanego wcześniej Oddziałowi (po dokonaniu aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu) oraz jaki organ podatkowy będzie właściwy XXX AG - Spółki prawa niemieckiego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 05.09.2005r. ...

Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę powinien mieć nadany inny NIP niż ten, który został nadany spółce?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu: NIP/406-1/05 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko ...

Generowanie strony w 22 ms