Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz ochrony środowiska

Czy umorzona część pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli warunkiem umorzenia było wydatkowanie kwoty, odpowiadającej kwocie umorzenia, na zadanie „modernizacja procesu technologicznego”?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu 16 grudnia 2004 r.) w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr ...

Pytanie Podatnika dotyczy kwalifikacji, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz rozliczenia nadpłaty w zakresie tego obciążenia.

Z treści zapytania Podatnika wynika, iż posiadał wobec Marszałka Województwa zaległe zobowiązanie z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 1996r. w kwocie 100.000,00 zł. Wskazane opłaty ustalone zostały decyzjami wydanymi w 1997r. i zostały odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 1997. W 2003r., w wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego dotycz ...

„Jak należy potraktować pod względem podatkowym umorzenie części pożyczki udzielonej spółce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?”

Pismem z dnia 24.01.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.01.2006r.) ... Spółka Jawna ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Współwłaściciele spółki jawnej zaciągnęli w roku 2001 pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie mode ...


Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części kosztów poniesionych przez użytkownika (osoba fizyczna), w związku z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, stanowiące dla tej osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym, w związku z czym płatnik ma obowiązek wystawić informację PIT-8B lub PIT-8C?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2007 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać za nieprawidłowe stanowisko ...

Czy kwota otrzymanej dotacji do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Otrzymane przez wnioskodawcę dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlegają opodatkowaniu stosownie do treści art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki sfinansowane z tych przychodów będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja na dofiannsowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 1 października 2007 r., nr ILPB1/415-9/07-4/AP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów uznającą za prawidłowe stanowisko Wniosko ...

Czy dotacja udzielona z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może być traktowana jako dotacja udzielona z budżetu Gminy i w związku z tym czy podlega ona zwolnieniu z pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 67 ms