Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czy umorzona część pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli warunkiem umorzenia było wydatkowanie kwoty, odpowiadającej kwocie umorzenia, na zadanie „modernizacja procesu technologicznego”?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu 16 grudnia 2004 r.) w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr ...

Czy umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2002r z WFOŚiGW pod warunkiem przeznaczenia równowartości kwoty umorzenia na cele ekologiczne zrealizowane w 2003r podlega opodatkowaniu VAT i jak wpłynie na strukturę odliczanego VAT?

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie nr Ldz. (500)/2005 z dnia 28.02.2005r (data wpływu 01.03. 2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual ...

Czy otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 4 marca 2005 r./ wpływ 7 marzec 2005 r. / uzupełnionego 27 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres ...

Czy prawidłowe jest zwolnienie z opodatkowania umorzonej pożyczki, jako świadczenia nieodpłatnego, otrzymanego na pokrycie kosztów związanych z budową środków trwałych? Czy odpisy z tytułu zużycia środków trwałych na blokach 5 i 6, czy na blokach 7 i 9 nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodu z umorzonej części pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie budowy i ...

„Jak należy potraktować pod względem podatkowym umorzenie części pożyczki udzielonej spółce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?”

Pismem z dnia 24.01.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.01.2006r.) ... Spółka Jawna ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Współwłaściciele spółki jawnej zaciągnęli w roku 2001 pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie mode ...

„Czy warunkowo umorzona część pożyczki jest przychodem wolnym od podatku a odpisy amortyzacyjne liczone od tej części wartości początkowej wytworzonego środka trwałego, na którą złożyły się wydatki sfinansowane umorzoną pożyczką nie stanowią kosztu uzyskania przychodów?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy dochód z umorzenia pożyczki, przeznaczony na remonty budynków mieszkalnych będzie dochodem wolnym od podatku, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Jakie będą skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych umorzenia pożyczki (amortyzacja środka trwałego sfinansowanego z kredytu). Czy kwota umorzonej pożyczki będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Czy osoba fizyczna uczestnicząca w programie „Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu województwa” może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...


Generowanie strony w 98 ms