Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: warunki odliczenia

Odliczenia od podatku

W związku z pismem z dnia 5.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2003 r. (data wpływu – 07.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżo ...

Odliczenia od podatku

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/96/03/PDII/415-30/03 z dnia 25.06.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła sprostowanie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy prostuje udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ...

O wyjaśnienie w sprawie odpisu od podatku z tytułu zakupu pomocy naukowych, a w szczególności pojęcia: "bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą" ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 23.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 6.02.2004 r.) o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonanego przez Panią w 2003 r. zakupu komputera - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy moge odliczyc od dochodu za 2003 r. - jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą - wpłatę dokonaną na konto schroniska dla zwierząt?

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dot. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. ...

Wskazanie podstawy prawnej odliczania darowizn przekazanych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w 2004 r.

W 2003 r. podstawą do odliczania darowizn przekazanych na rzecz ochotniczych straży pożarnych były dla darczyńców stanowiących osoby fizyczne – art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Podatnicy, opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogli na podstawie art. 11 ustawy z ...

Czy wydatki na czesne w szkole wyższej mogą być odliczane od podatku rodziców? Czy dochody z tytułu stażu absolwenckiego podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 18.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od podatku w 2003 r. wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkow ...

Czy kwotę 990 zł poniesioną przez męża w 2003 roku na zakup i zamontowanie drzwi antywłamaniowych mogę odliczyć w moim zeznaniu podatkowym jako wydatek remontowy? Mąż zmarł w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku ...

Czy podatnik VAT może odliczyć w deklaracji podatkowej VAT-7 podatek naliczony wykazany w fakturach VAT dotyczących zakupów (np.media itp.), związanych z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na cele mieszkalne, w sytuacji gdy lokal ten okresowo nie jest wynajmowany.

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi najmu, opodatkowuje i deklaruje w deklaracji VAT-7 obroty uzyskiwane z obu tytułów. Przepis art.20 ust.2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku okcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), stanowi że podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, zwiazanego ze sprzedażą opodatkowaną ...

Czy wydatek za kurs językowy z Oxford Hause College w W. Brytanii można odliczyć od podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. w sprawie wydatków poniesionych na naukę języka obcego informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit b oraz ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Generowanie strony w 4 ms