Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie służbowe

Czy podlega opodatkowaniu kwota dotycząca zwrotu należności za usługę transportową w związku z przeniesieniem służbowym pracownika (żołnierza zawodowego), jeśli osoba ta otrzymała już w danym roku podatkowym należności z tytułu przeniesienia służbowego zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie dwóch wynagrodzeń za miesiąc, w którym była przeniesiona?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2004 r. w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 372) z tytułu ...


Czy limit w wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie jest limitem jednorazowym, czy jest to limit roczny?

Pismem z dnia 07.04 2005r. (data wpływu 11.04.2005r.) Izba Celna zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowoś ...

Czy należności wypłacone z tytułu przeniesienia służbowego podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości 200% uposażenia, które żołnierz pobrał za miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie czy też do kwoty 200% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Jednostki Wojskowej o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 25.04.2005 r., uzupełnionego 10.05.2005 r. - Naczel ...

Czy wypłacone pracownikowi przez Spółkę kwoty związane z jego przeniesieniem do innego miasta oraz zasiłki na zagospodarowanie są zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o p.d.o.f. i zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 200% wynagrodzenia należnego pracownikowi w miesiącu, w którym kwoty te zostały mu wypłacone.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) udzielając pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie XXX Sp. z o.o. z(zwana dalej Spółką) przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 08.03.2005r. (data wpływu do Drugiego Mazo ...

Ryczałt z tytułu przeniesienia służbowego żołnierza zawodowego a zwolnienie przedmiotowe.

POSTANOWIENIE Podatnik jako żołnierz zawodowy został przeniesiony do pełnienia służby zawodowej do innego garnizonu. W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 kwietnia 2001 roku ( opublikowanym w Dz.U z 13 kwietnia 2001 roku Nr 32 poz. 372, które straciło moc obowiązującą z dniem 01.07.2004 roku) otrzymał ryczałt z tytułu przeniesienia służbowego w wysokoś ...

Czy kwota dodatku w wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego mająca na celu zrekompensowania kosztów przeniesienia służbowego oraz zagospodarowania i osiedlenia w związku z oddelegowaniem – przeniesieniem służbowym - jest wolna od podatku dochodowego ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku firmy...z dnia 17 czerwca 2005 r. (data wpływu : 23.06.2005 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2 ...

Czy zwrot nadpłaconych składek ubezpieczeniowych, pracownikowi (za pośrednictwem płatnika) naliczonych od należności związanych z przemieszczaniem pracowników, wykonujących swoje obowiązki służbowe na terenie całego kraju, stanowi przychód dla pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym należy pobrać zaliczkę na poczet tego podatku?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust 1 pkt 1, art. 11 ust 1, art. 21 ust 1 pkt 14, art. 32 oraz art. 39 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelni ...

Czy kwoty wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z tytułu zmiany miejsca pracy są zwolnione z podatku dochodowego jako kwoty wypłacane z tytułu przeniesienia służbowego wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 14?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka planuje przenieść pracowników z Opola do Warszawy i w związku z tym zostaną im wypłacone kwoty z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym ma nastąpić przeniesienie. Spółka stoi na stanowisku, że świadcz ...

Czy otrzymane przez pracownika świadczenie nazwane ?dodatkiem na zagospodarowanie? w związku z przeniesieniem do pracy do innej miejscowości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, Nr 86 poz. 732) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania w 2003 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwot otrzymanych przez pracownika z tytułu ...

Generowanie strony w 206 ms