Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz założycielski

dotyczy kwalifikacji nakładów poniesionych na ulepszenie środków trwałych przekazanych przez organ założycielski szpitala w nieodpłatne użytkowanie

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma szpitala z dnia 21.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.10.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 5.11.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o za ...

Podatnik uważa, że przejęty nieodpłatnie majątek (środki trwałe, zapasy magazynowe, mienie ruchome i nieruchome) stanowi przychód na utworzenie funduszu założycielskiego jednostki, tj. zakładu budżetowego, który podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pk 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.07.2005 r. Zakładu „R” na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 17.06.2005 r. Nr US 40-P/4211/HKO/48/2005 orzeka odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Wa ...

Czy publiczny zakład opieki zdrowotnej, który otrzymał od Skarbu Państwa do nieodpłatnego użytkowania zabudowane nieruchomości winien corocznie ustalać przychód podatkowy z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006 r. (...) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy publiczny zakład opieki zdrowotnej, który otrzymał od Skarbu Państwa do nieodpłatnego użytkowania zabudowane nieruchomości winien corocznie ustalać przychód podatkowy z tytułu otrzym ...

Czy wartość nieruchomości zabudowanych otrzymanych od Wojewody przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej , tworzących fundusz założycielski i przekazanych zakładowi w nieodpłatne użytkowanie kwalifikuje się do przychodu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U.z 2005 r. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2006 roku, który wpłynął do tutejszego organu dnia 03.04.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy użytkowanie środków trwałych w postaci nieruchomości będących własnością organu założycielskiego (samorząd województwa) stanowi dla jednostki budżetowej przychód z tytułu świadczeń odpłatnych lub częściowo odpłatnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1-2 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu 24.01.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawi ...

Czy publiczny zakład opieki zdrowotnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ma obowiązek ustalać przychód z cześciowo nieodpłatnych świadczeń wynikający z nieodpłatnego oddania mu do używania nieruchomości przez organ założycielski (jednostka samorządu terytorialnego) reprezentujący skarb państwa i przekazania mu ich jako wkładu właściciela na fundusz założycielski?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2006r., znak: SPWSzP DK.3131/08/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalania przychodu z tytułu częściowo nieodpłatnyc ...

Czy wartość gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa otrzymanych przez szpital w nieodpłatne użytkowanie stanowi przychód do opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 29.03.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowyc ...

Czy szpital winien ustalać przychód podatkowy z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie świadczeń od otrzymanych od powiatu (organu założycielskiego) nieruchomości zabudowanych budynkami i budowlami

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Szpitala z dnia 22.06.2006 r. ...

Czy majątek Centrali przekazany Jednostce nie będzie stanowił przychodu podatkowego?

W dniu 17 listopada 2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w następującej kwestii: Czy majątek Centrali przekazany Jednostce nie będzie stanowił przychodu podatkowego? Wnioskodawca we wniosku z dnia 17 listopada 2006r. przedstawił następujący stan f ...

Czy przekazany majątek dla Stowarzyszenia X nie będzie stanowił przychodu podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie nie uznania za przychód podatkowy przekazanego dla Stowarzyszenia X majątku Naczelnik Urzę ...

Generowanie strony w 22 ms