Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział w kosztach

Czy zawarcie umowy o partycypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem jest umową sprzedaży prawa majątkowego i powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zmian.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika, złożone w dniu 14.07.2004 r., uzupełnione dnia 24.12.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedsta ...

dot. wpłat mieszkańców na inwestycję budowy wodociągu. Dofinansowanie to stanowi zdaniem pytającego zwrot części kosztów budowy, wpłaty zaliczane są na poczet opłat adiacenckich. Czy dopłaty mieszkańców należy opodatkować podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy .............. dnia 21 stycznia 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 marca 2005 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach informuje, że stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. UZA ...

Czy zawarcie umowy o partcypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem jest objęte podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2005 r., uzupełnionym dnia 18 kwietnia oraz 20 kwietnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy dopuszczalne jest ustalanie udziału w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej, którzy rozliczają się w formie książki przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów, która zarówno przychody jak i koszty ustala w zależności od pozyskanych zleceń w danym okresie rozliczeniowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005r. ( data wpływu 17.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.04.2005r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 18.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art ...

- czy współfinasowanie budowy infrastruktury wodociągowej przez mieszkańców podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? - czy pobierane jednorazowe opłaty za przyłącza do wodociągu komunalnego podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy w ... przedstawione we wniosku z dnia 12.04.2005r./data wpływu 15.04.2005r./ uzupełnionego pismem z dnia 20.05.2005r. /data wpływu 25.05.2005r./ o udzielen ...

Czy partycypacja w kosztach budowy ulic realizowanej przez Miasto, w związku z rozbudową firmy może być w jakiejkolwiek formie kosztem uzyskania przychodów dla firmy?

Pismem z dnia 6 stycznia 2005 roku zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skar-bowego w Łomży z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając jednocześnie następujący stan faktyczny: „Prowadzę działalność gospodarczą w budynku przy ul. X. Budynek ten w 2005 r. zostanie rozbudowany aż do ul. Y.. Warunkiem uz ...

Czy uzyskiwany dochód z udziału w nieruchomości można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 27 kwietnia 2005 r. i uzupełnionym w dniu 17 maja 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy właściwe jest stosowanie równych udziałów w odpisach amortyzacyjnych środków trwałych, które stanowią miesięczne koszty uzyskania przychodu, a tym samym stosowanie innych udziałów w tej części kosztów uzyskania przychodu oraz czy można wyłączyć wspólnika z udziału w zakupie nowych środków trwałych, a tym samym w udziale w odpisach amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodu?

Podatnik jest jednym z partnerów spółki partnerskiej. Partnerzy do dnia 30.04.2005r. posiadali równe udziały w przychodach, kosztach i dochodach, jednakże od 01.05.2005r. podjęta została uchwała określająca różne udziały. Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr. 94, poz. 1037 ze zm.) spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona prze ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej poniesione przez Stronę koszty certyfikacji?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest współwłaścicielem systemu zmiany rozstawu kół w wagonach. W ramach uruchamiania produkcji wagonów wyposażonych w ten system niezbędne do dopuszczenia tych wagonów do ruchu na terenie Federacji Rosyjskiej jest uzyskanie stosownego certyfikatu. W celu uzyskania przedmiotowego certyfikatu Spółka zawarła porozumienie o współfinansow ...

Strona uważa, że jeżeli nie udowodni faktu rozliczenia transakcji w Wielkiej Brytanii, miejsce świadczenia przypada na terytorium Polski, tj. państwa, które nadało jej numer identyfikacyjny, którym posługuje się w tej transakcji. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż miejscem świadczenia w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jest dla transakcji Polska.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan p ...

Generowanie strony w 51 ms