Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód z działalności wykonywanej osobiście

Czy kwoty odzyskane tytułem zapłaconego w Niemczech podatku VAT od zakupionego paliwa, pomniejszone o ww. prowizję będą stanowiły przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemną informację z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PDI/415-9/04 udzieloną Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu. Z treści złożonego przez Pana pisma z dnia 7 października 2004 r. (uzupełnionego pismami z dnia 5 i 19 listopada 2004 ...

Sposób ustalenia podstawy i opodatkowania przychodów z tytułu udziałów w komisjach lekarskich i poborowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. wyjaśnia : Stosownie do zasady wyrażonej w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wyk ...

Czy czynności członków Rady Nadzorczej spółki będą mieściły się w zakresie działalności gospodarczej definiowanej ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem? Czy w przypadku gdy powyższe czynności podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z ustawy (zgodnie z art. 113. ust.1 i ust.9 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r.)?

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust.2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku o ...

Jak opodatkować dochód uzyskany z działalności polegającej na jednorazowym napisaniu książki ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) uznał, iż informacja udzielona Panu pismem z dnia 30.08.2004 r., znak: OG/005/185/PDI/2004 w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży książki Pana autorstwa, winna zos ...

Czy przychody uzyskane w związku z zawartą umową dotyczącą prowadzenia sklepu należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też należy je zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 tejże ustawy)?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zmianami) źródłami przychodów są między innymi: - działalność wykonywana osobiście - pozarolnicza działalność gospodarcza Pojęcie „pozarolniczej działalności gospodarczej” zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 6 powołanej wyżej ustawy. Jest nią „działalność zaro ...

Czy dochody uzyskane z usług zarządzania przedsiębiorstwem podlegają zwolnieniu z zakresu podatku od towarów i usług w świetle obowiązującej ustawy.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w związku z Pana pisemnym zapytaniem z dnia 12 lipca 2004 r. (data wpływu do tutejszego organu 16 sierpnia 2004 roku) w zakresie udzielenia informacji w części dotyczącej podatku od towarów i usług tj. czy dochody uzyskane z usług zarządzania przedsiębiorstwem podlegają zwol ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest rolnikiem opłacającym podatek rolny oraz podatnikiem podatku dochodowego uzyskującym dochody w ramach umów o dzieło na prawach autorskich.Informuje, iż aktualnie uzgadnia z firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją środków do produkcji ogrodniczej oraz prowadzących działalność upowszechnieniowo - szkoleniową w zakresie technologii produkcji warunki wykonania prac o znamionach umów o dzieło na prawach autorskich, których okres wykonania obejmie lata 2005-2010.Przedmiotowe prace polegają między innymi na:1)przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów szkoleniowych dla grup plantatorów roślin ogrodniczych i rzepaku nt. nowoczesnych technologii uprawy i ekonomicznej opłacalności uprawy prowadzonej w różnych technologiach,2)opracowaniu programów komputerowych dla określenia opłacalności ekonomicznej produkcji roślinnej, 3)przeprowadzeniu doświadczeń polowych dla określenia wpływu różnych środków produkcji dla osiągnięcia lepszych plonów4)opracowaniu zaleceń dla stosowania różnych środków produkcji w uprawach roślin.5)opracowaniu instrukcji uprawy różnych gatunków roślin oraz materiałów szkoleniowych dla plantatorów. Dla w/w rodzajów prac podatnik przekazuje zleceniodawcom prawa autorskie.Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko ,iż dla wszystkich w/w prac - po ich wykonaniu będzie mógł wystawić zleceniodawcom rachunki z umów o dzieło na prawach umów autorskich z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodu.W świetle powyższego Podatnik wnosi zapytanie, czy przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art.13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której w art. 10 ust.1 pkt 2, uważa się:przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło , uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ...

Czy przychód z działalności biegłego sądowego winien być ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów czy też w zeznaniu rocznym i czy jest podstawą do naliczenia podatku należnego od towarów i usług.

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, iż prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawcy majątkowego opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług. Świadczy Pan również usługi jako biegły w postępowaniu sądowym powoływany przez Sąd Rejonowy w Chełmie. Wynagrodzenie biegłego dokumentowane jest wystawioną fakturą, zaś przychód zosta ...

Czy przychody z działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem na rzecz byłego pracowadcy usług odpowiadającym czynnościom, które wykonywano w ramach stosunku pracy moą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym?

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2005 r. dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie stwierdza, że Pani stanowisko w przedstawionej sprawie jest nieprawidłowe. Ze ...

Czy koszty szkolenia radnego powiatu z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowią dla niego przychód, oraz czy przychód ten podlega zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od soób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z 21.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko ni ...

Generowanie strony w 13 ms