Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa)

Czy wydatki na opłacenie łącza internetowego, rozmów telefonicznych, przejazdów, noclegów i pobytu w Polsce i za granicą, ponoszone w związku z podejmowaniem działań naprawczych firmy, poszukiwaniem nowych kontrahentów i nowych form działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając w trybie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z Pana pismem, które wpłynęło do tutejszego organu podatkowego w dniu 15 listopada 2004 r., a dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, info ...

Czy wypłacane pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (zwrot wydatków na noclegi i wyżywienie) w wysokości przekraczajacej kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju są zwolnione od opodatkowania czy też stanowią dla pracownika przychód z wynagrodzenia ze stosunku pracy?

Na podstawie przedstawionych przez Stronę wyjaśnień ustalono następujący stan faktyczny: Pracownik przedsiębiorstwa odbył podróż służbową na terenie kraju. Zakład pracy nie zapewnił pracownikowi wyżywienia i noclegów, wydatki na ten cel zostały poniesione przez pracownika i udokumentowane wystawioną przez hotel na nazwisko pracownika fakturą VAT, stanowiącą załącznik do przedstawionej w zakładzie ...

1. Czy wykonywanie przez zatrudnionych przez was kierowców samochodów ciężarowych (potocznie nazywanych tirami) zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wynikającym z zawartej umowy jest podróżą służbową? 2. Czy w związku z tym kierowcom przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie podróży służbowej poza granice RP? 3. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu diet przysługujących z tytułu podróży służbowych?

W dniu 17.12.2004 r. złożyliście państwo w tut. Urzędzie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, prośbę o wyjaśnienie: czy wykonywanie przez zatrudnionych przez was kierowców samochodów ciężarowych (potocznie nazywanych tirami) zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wynikającym z zawartej umowy jest podróżą służbową, czy w związku z tym kierowcom przysługuje dieta na pokry ...


Czy należności wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (diety i ryczałty za noclegi) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Spółka jawna złożyła w tut. Urzędzie wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że spółka jawna zatrudnia na umowę o pracę kierowcę samochodu ciężarowego, który w ramach powierzonych mu obowiązków odbywa podróże służbowe na obszarze kraju. Zdaniem wnioskodawcy powyższe należnoś ...

Czy diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju pracownika zatrudnionego jako kierowca mogą być kosztem uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ?

Wnioskiem z dnia 23.03.2005 r. wystąpiliście Państwo o odpowiedź na pytanie czy diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju pracownika zatrudnionego jako kierowca mogą być kosztem uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności. Pismami z dnia 14.04.2005 r. oraz 28.04.2005 r., stanowiącymi uzupełnienie wniosku, przedstawiliście Państwo następujący stan faktyczny: zatrudniacie czter ...

Czy wypłacone pracownikom - kierowcom diety i ryczałty za nocleg z tytułu podróży służbowych potwierdzonych delegacją poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Stan faktyczny: Spółdzielnia świadczy usługi transportowe polegające na przewozie powierzonych towarów na terenie kraju. Pracodawca nie zapewnia pracownikom - kierowcom odbywającym wyjazdy służbowe bezpłatnego całodziennego wyżywienia oraz bezpłatnych noclegów. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę kierowcy otrzymują świadczenia z tytułu odbywanych podróży służbowych w postaci diet oraz ryczałtów ...

Czy pracodawca ma obowiązek naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od sfinansowanego wyżywienia pracownika od kwoty przewyższającej wysokość należnej diety z tytułu podróży służbowej ?

Z wniosku z dnia 05.04.2005 r. (data wpływu - 11.04.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu - 02.05.2005 r.) wynika, iż Jednostka otrzymała w roku 2004 fakturę za zakwaterowanie i wyżywienie kierowcy, który wykonując czynności służbowe przebywał razem z Dyrektorem na Konwencie Dyrektorów. Jednostka zwróciła się z zapytaniem czy pracodawca ma obowiązek naliczyć i odprowadzić ...

Czy zwrot kosztów używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy stanowi dochód dla tego pracownika objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynikają dwie sytuacje. Po pierwsze, pracownikom i funkcjonariuszom celnym wykonującym obowiązki służbowe w ramach szczególnego nadzoru podatkowego oraz czynności egzekucyjnych, dojeżdżającym do miejsca wykonywania czynności i z powrotem w obszarze właściwości miejscowej wnioskodawcy, przysługuje na wniosek tych pracowników (funkcjonariuszy), ...

Czy istnieje limit na noclegi dla pracowników Spółki z o.o. przeprowadzających wielodniowe szkolenie w określonych miejscowościach na terenie Polski

W dniu 07.04.2005 r. Spółka z o.o. " XXX " złożyła wniosek o udzielenie informacji dotyczącej obowiązywania limitu na noclegi dla pracowników przeprowadzających wielodniowe szkolenie w określonych miejscowościach na terenie Polski . Z treści wniosku wynika , że Spółka prowadzi działalność reklamową. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę , będą oddelegowani do zorganizowania szkoleń w określonych ...

Generowanie strony w 7 ms