Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: złoża piasku

Zapytanie dotyczy określenia podmiotu na którym spoczywa obowiązek obliczenia i pobrania podatku od przychodu ze sprzedaży przez rolnika, piasku wydobywanego z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póź.zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10 XI 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracy ...

- czy przychody uzyskane ze sprzedaży piasku uzyskanego z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, są przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji kopalin.

Pismem z dnia 27 października 2004 r., skierowanym do Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – czy przychody uzyskane ze sprzedaży piasku uzyskanego z gruntów wchodzących w skład Pana gospodarstwa rolnego, są przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji kopalin. Wcześniej, pis ...

Czy w przypadku zawarcia ugody przed sądem, na skutek bezumownej eksploatacji złóż piasków, Gmina ma obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności opisanych we wniosku?

DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia Urzędu Miejskiego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 23.10.2006r. nr PP/443/52/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatko ...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem gruntu przeznaczonego na odkrywkową kopalnię piasku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Czy wykonywanie działalności gospodarczej w dwóch różnych zakresach, tj. obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz sprzedaż żwiru, które wymienione zostały w różnych częściach tabeli, wyklucza możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

1. Czy ilość zatrudnionych pracowników w gospodarstwie rolnym ma znaczenie dla określenia limitów zatrudnienia przy opodatkowaniu sprzedaży żwiru w formie kart podatkowej? 2. Ile osób można zatrudnić oraz jak należy rozumieć limit zatrudnienia do możliwości skorzystania z opodatkowania sprzedaży żwiru w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

1. Czy ilość zatrudnionych pracowników w gospodarstwie rolnym ma znaczenie dla określenia limitów zatrudnienia przy opodatkowaniu sprzedaży żwiru w formie kart podatkowej? 2. Ile osób można zatrudnić oraz jak należy rozumieć limit zatrudnienia do możliwości skorzystania z opodatkowania sprzedaży żwiru w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Czy rolnik równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, może opodatkować sprzedaż piasku i żwiru wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 84 ms