Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: proporcja

Czy dotacje uzyskane na zakup środków trwałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i czy kwoty tych dotacji wylicza się do proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że otrzymała dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz na zakup środków trwałych /podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowad ...

Czy do wyliczenia proporcji zgodnie z art. 90 należy ujmować obrót uzyskany z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 926 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie podatku od towarów i usług dotyczące proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), p ...

Czy nieopdłatnie wykonaną usługę ujmować przy obliczaniu proporcji zgodnie z art. 90 ustawy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217, art. 14a § 4 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, przedstawione w piśmie z dnia 23 grudnia 2004r. w zakresie ujęcia w rozliczeniu rocznym obrotu z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług podatkiem od ...

Spółka zwróciła się z zapytaniami dotyczącymi odliczenia podatku od towarów i usług oraz obliczania proporcji podatku naliczonego przy sprzedaży oraz dostawie samochodów używanych.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca prowadzi m. in. działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży samochodów używanych. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. Spółka wykonywała odsprzedaż używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o ładowności do 500 kg, jako sprzedaż zwolnioną od podatku VAT, w części przewyższającej kwotę podatku obliczoną od ...

Strona jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przewozów międzynarodowych. Przewozy wykonywane są głównie na zlecenie spedycji z krajów Unii Europejskiej. Świadcząc ww. usługi Strona posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC przewoźnika. W przypadku świadczenia niektórych usług, ubezpieczenie Strony jest za niskie w stosunku do stawianych wymagań przez zleceniodawcę usługi. W tych sytuacjach zlecający wykonanie usługi „obciąża świadczącego usługę dodatkową składką ubezpieczeniową”. W stanie faktycznym przedstawionym przez Stronę, zlecający usługę tj. podmiot Austriacki posługujący się nr VAT wydanym przez władze Austrii wystawił na rzecz Strony notę dotyczącą obciążenia składką ubezpieczeniową w wysokości 3% od stawki za usługę transportową. Podmiot ten wg oświadczenia Strony nie dokonał rejestracji dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Strona nie rozlicza podatku od wartości dodanej w Austrii. Usługi polegające na „obciążeniu świadczącego usługę dodatkową składką ubezpieczeniową” w opinii Strony sklasyfikowane są wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 66.03.10 – „usługi ubezpieczeniowe pozostałe”. Ww. usługi dokonywane są sporadycznie. Dodatkowo Strona poinformowała, iż nie wykonuje żadnych dostaw zwolnionych od podatku, a jedynie „przewozy ze stawką 22%, 0% bądź nie podlegające podatkowi VAT”. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie czy winna stosować w związku z powyższym postanowienia zawartych w art. 90 ust. 3 w związku ze sporadycznym występowaniem importu usług ubezpieczeniowych świadczonych przez podatnika który nie dokonał rejestracji dla celów podatku VAT na terytorium Polski. Zajmując swe stanowisko Strona poinformowała, iż nie ma obowiązku stosowania postanowień art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do ww. stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę stwierdzam, iż zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 113) towarów stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należne ...

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za energię elektryczną, ogrzewanie, telefon na podstawie wskazań liczników do pomiarów energii czy też bilingów ? Prosimy o wykładnię rozliczenia podatku naliczonego od zakupów służących sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej, jeżeli udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem wyniósł za 2003 r. 1,83%.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo (znak: K-1864/2004) złożone w dniu 04.11.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnikowi, o którym m ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji i ujęcia jej w obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionej przez podatnika Uchwały nr XXX/263/04 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005r. wynika, że Strona otrzymała z Urzędu Miejskiego dotację podmiotową. Otrzymana dotacja, zgodnie z wyjaśnieniem Strony, przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym, płatnością składek ZUS, z zakupem towarów i usług (art. biurowe, gospodarcze, ...

Czy dochody z tytułu sprzedaży aktywów finansowych oraz odsetek od lokat bankowych są wliczane do wartości obrotu, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT?

Podatnik zainwestował środki pieniężne w lokaty bankowe oraz zakupione poprzez biuro maklerskie papiery wartościowe. Po pewnym czasie podatnik wycofał aktywa z lokat bankowych oraz dokonał sprzedaży akcji. Zdaniem podatnika dochodów z tytułu sprzedaży aktywów finansowych oraz odsetek od lokat bankowych nie wlicza się do wartości obrotu, o którym mowa w art. 90 ustawy o podatku VAT, który służy do ...

Czy Spółka powinna zastosować art. 90 ustawy o VAT, w przypadku kiedy wystawia korekty faktur na opakowania zwrotne ze stawką zwolnioną (ponieważ pierowtne faktury były wystawione przed 1 maja 2004r.) i wykazuje je w bieżących deklaracjach?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217, art. 14a § 4 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, przedstawione w piśmie z dnia 3 grudnia 2004r., uzupełnione pismem z dnia 8 lutego 2005r. oraz pismem z dnia 14 lutego 2005r. w zakresie podatku od t ...

Czy podatnik prawidłowo dokonał korekty deklaracji podatkowej za miesiąc styczeń 2005 r. uwzględniając rzeczywisty wskaźnik 9,10 %, czy też powinien zaokrąglić go do pełnej liczby całkowitej i dokonać korekty według wskaźnika 10 %?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 4.02.2005 r., który wpłynął w dniu 7.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości ob ...

Generowanie strony w 62 ms