Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura zaliczkowa

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku, gdy dostawa towaru nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia zapłaty zaliczki i zostanie w momencie dostawy wystawiona faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży ?

Ze stanu faktycznego wnika, że Strona w terminie siedmiu dni od otrzymania zaliczki będzie przekazywała towar odbiorcy i wystawiała fakturę sprzedaży za dany towar. Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrot podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ...

Wniosek dotyczy rozliczenia dostaw energii cieplnej odczytane z podzielników kosztów na rzecz podmiotów użytkujących lokale użytkowe, którzy comiesięcznie na podstawie wystawionych faktur wpłacają do Spółdzielni zaliczki w wysokości wynikającej z regulaminu.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z dnia 11.03.2004r. o pod ...

Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia i dokumentowania fakturami dostawy eksportowej w przypadku, gdy na poczet eksportu otrzymano zaliczki, eksport nastąpił w tym samym miesiącu, a przed złożeniem deklaracji za ten okres Spółka uzyskała dokumenty potwierdzające eksport.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu rozliczenia i dokumentowania fakturami dostawy eksportowej w przypadku, gdy na poczet eksportu ...

Pytanie dotyczy prawidłowości ustalenia daty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży z przedpłatą na poczet dostaw.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 11.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Pytanie dotyczy potwierdzenia kursu stosowanego dla określenia wielkości przychodu w przypadku sprzedaży z przedpłatą na poczet dostaw oraz ustalenia różnic kursowych dotyczących tego przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 11.10.2005 r.) oraz pismem z dnia 12.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.12.2005 r.) o udziele ...

Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2005 w ramach ulgi remontowej można dokonać odliczenia udokumentowanej f-rą VAT i uiszczonej w 2005 r. zaliczki na poczet zakupu materiałów budowlanych, które dostarczone zostaną w 2006 r. i wykorzystane do remontu lokalu mieszkalnego?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w 2005 r. w sklepie zajmującym się sprzedażą artykułów budowlanych podatnik wpłacił zaliczkę na poczet zakupu artykułów budowlanych, których dostawa nastąpi w 2006 r. Na potwierdzenie dokonanej wpłaty oprócz dowodu kasowego, otrzymał fakturę VAT zaliczkową. Podatnik oświadczył, iż zakupione artykuły mieszczą się w katalogu wydatków remontowyc ...

Rozliczenie otrzymanej zaliczki

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 04 listopada 2005r. w zakresie dokumentowania dla celów podatku od towarów i usług zawieranych transakcji, jest nieprawidłowe. U ...

Czy jest przychodem z działalności gospodarczej należna zaliczka otrzymana na podstawie umowy cywilno - prawnej przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały ?

Podatnik wnioskiem z dnia 16.01.2006 r. w związku z wnioskiem z dnia 02.11.2005 r. zwrócił się do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika, że Spółka Jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych i usług w zakresie montażu okien ...

Dotyczy terminu wywozu towarów po wystawionych fakturach zaliczkowych na poczet WDT oraz korekty deklaracji VAT-7.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii korekty deklaracji VAT-7, terminu wywozu towaru w ramach WDT oraz okresu przech ...

kiedy jest Pan zobowiązany do uznania należności pieniężnej uzyskanej w zamian za wykonanie usługi montażu okien za przychód w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - czy momentem tym jest moment wystawienia faktury zaliczkowej (a więc przedmiotowe należności stanowią przychód w miesiącu grudniu 2005 r.), czy też moment faktycznego wykonania usługi (w tym przypadku mowa więc o przychodzie w miesiącu styczniu 2006 r.)

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2006 r. stwierdza, że zaliczka otrzymana w grudniu 2005 r., a obejmująca całą cenę brutto wykonanej usługi, stanowi przychód podlegający opodat ...

Generowanie strony w 103 ms