Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lombardy


Zapytanie dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczonych pieniędzy i podmiot prowadzący lombard sprzedaje rzecz oddaną jako zabezpieczenie pożyczki.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych. Z pisma wynika, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Pana usług lombardowych polegających na udzielaniu pożyczek pod zastaw rzeczy ruchomych, w przypadku zwrotu pożyczki jest kwota naliczonych odsetek pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wątpliwość P ...

Podatnik prowadzi dzialalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw - usług lombardowych i jest płatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy udzielane przez niego pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czy są od tego podatku zwolnione na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu 22.03.2004 r.), podatnik zwrócił się z prośbą o informację odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych przy udzielaniu pożyczek lombardowych. Działając stosownie do art. 14 “a” § 1 ustawy z 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony pr ...

Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie lombardu i kantoru wymiany walut mogę rozliczać się w roku 2004 r. ryczałtowo z dochodów z tytułu najmu?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. nr 137 , poz. 926 ze zm/ w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.01.2004r, w którym pyta Pan czy prowadząc lombard i kantor wymiany walut może Pan opłacać zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych z najmu Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje : - przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit ...

Czy udzielając pożyczki pod zastaw utracę prawo do ryczałtu i bęę zobowiązany opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W odpowiedzi na Pana pytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) dotyczące utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obecną regulację prawną uprzejmie wyjaśnia, że : Zgodnie z ...

Zapytanie o sposób określenia podstawy opodatkowania i stawkę podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży towarów przyjętych w zastaw przez lombard w wykonaniu działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2004 r. bez znaku sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 w/w ustawy działalność lombardu polegająca na udzielaniu po ...

Prowadzę działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw towarów –lombard. Przyjmując towar wyceniam go i udzielam pożyczki gotówkowej. Udzielenie pożyczek nie jest objęte podatkiem VAT, wobec tego podstawę naliczania VAT-u należnego przyjmuję kwotę prowizji mi należną. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie odbierze zastawionego towaru oddaję go w komis celem odzyskania udzielonej pożyczki. W mojej ocenie nie powinienem naliczać VAT-u należnego od całości zastawionego towaru bowiem z art. 16 pkt 2 w brzmieniu „podstawą opodatkowania ... czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa lub innych usług o podobnym charakterze stanowi dla prowadzącego przedsiębiorstwo komisanta lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze jest kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi”. Z przepisu tego wynika, że lombard jest usługą o charakterze pośrednictwa i podstawą opodatkowania jest prowizja otrzymana za świadczenie usługi tj. za udzielenie pożyczki pod zastaw. Zaś z art. 7 ust. 1 pkt 5 (ustawy o VAT) czytamy: ”zwalnia się od podatku VAT sprzedaż towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony”. Z przepisu tego wynika, że lombardowi dokonującemu sprzedaży towarów przyjętych pod zastaw udzielonej pożyczki nie przysługiwało obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, zatem ich sprzedaż może być zwolniona. Wynika to również z definicji towarów używanych. Za podstawę opodatkowania VAT należnego przyjmuję kwotę prowizji od udzielonej pożyczki. Składam więc zapytanie do Urzędu Skarbowego czy mój tok rozumowania jest prawidłowy i czy prawidłowo dokonuje określenia podstawy podatku należnego tj. kwoty prowizji ?.

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. (bez znaku) informuje, że godnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „zwalnia się od podatku usługi wymienione w zał. nr 4 do ustawy”. Jednakże w poz. 3 w/w załączni ...

Czy przychody lombardu wraz z odsetkami stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT

Art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 ze zm.) stanowi zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W myśl art.4 pkt 2 cyt. ustawy o VAT przez usługi rozumie się:a) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, b) roboty budowlano – monta ...

Czy sprzedaż w lombardzie nie odebranych rzeczy jest zwolniona z podatku w wysokości udzielonej pożyczki?

Odpowiadając na pismo z dnia 16.05.2003r. (data wpływu do Urzędu 19.05.2003r.) tut. Urząd informuje, że : Działalność lombardowa (polegająca na udzielaniu pożyczek pieniężnych pod zastaw) – zgodnie z pkt. 9 załącznika nr 2 do ustawy z 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – została wyłączona ze zwolnienia, a tym samym jest usługą podlegaj ...

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku dostawy towaru używanego pozostawionego w lombardzie ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 28.05.2004 roku zapytanie informuję o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: zapytanie dotyczy usług lombardowych tj. co stanowi po ...

Generowanie strony w 75 ms