Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pozwolenia

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 ...

Podatnik uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, zameldował się i zamieszkał w nim. Czy możliwe jest kontynuowanie odliczeń od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej dalszych wydatków ponoszonych na budowę domu?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) - podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit ...

- tytuł prawny uprawniający do ulgi na remont i modernizację budynku jednorodzinnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawieart. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 26.01.2004 r., znak: US.VI/I-415-173-I/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z ...

dot. zasadności dokonanego odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. od podstawy odliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, ...

Czy poniesiony wydatek z tytułu opłaty skarbowej za wydane na okres 5 lat pozwolenie na korzystanie z częstotliwości radiowych można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim na pisemne zapytanie podatnika z dnia 19.11.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że otrzymał pozwolenie radiowe na używ ...

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych liczonych od wartości wytworzenia części budynku oddanej do użytkowania w przypadku, gdy całkowita inwestycja nie jest zakończona, a oddanie do użytku i prowadzenie w nim działalności (przetwórstwo owocowo-warzywne) nastąpiło za zgodą Sanepidu?

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Majątek firmy wykorzystywany na jej działalność stanowi m.in. nieruchomość, na którą składają się: grunt, postawione na nim dwa budynki (magazyn i budynek przetwórni), utwardzenie placu, ogrodzenie dookoła nieruchomości. Budynek magazynu, utwardzenie placu oraz ogrodzenie stanowią inwestycję zako ...

Czy w zapisie uchwały Nr XXVIII/243/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 24, poz. 471) organ uchwałodawczy miał na myśli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane, czy też innego rodzaju pozwolenie.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Jakimi pozwoleniami muszą wylegitymować się strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych tj. win w procedurze zawieszenia akcyzy?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku- pytanie nr 1 - za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Spółka z o.o. „E-P” współpracuje z ...

Decyzje zezwalające na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

Działając na podstawie:- art. 14a § 1 , art. 14b § 2, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635), - art. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe ...

Kiedy powstaje przychód Spółki ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych: w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wydania tych nieruchomości z kluczami czy dopiero po podpisaniu aktu notarialnego? Spółka buduje mieszkania i lokale użytkowe na sprzedaż, jest czynnym płatnikiem VAT. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych lokale przekazuje nabywcom. Przeniesienie własności nieruchomości aktem notarialnym następuje w później. Spółka nie wystawiła faktur VAT w związku ze sprzedażą mieszkań czy lokali użytkowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 8 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 8 marca 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 8 maja 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 8 maja 2007 r.) w spr ...

Generowanie strony w 16 ms