Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wystawienie faktury

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku, gdy dostawa towaru nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia zapłaty zaliczki i zostanie w momencie dostawy wystawiona faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży ?

Ze stanu faktycznego wnika, że Strona w terminie siedmiu dni od otrzymania zaliczki będzie przekazywała towar odbiorcy i wystawiała fakturę sprzedaży za dany towar. Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrot podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ...

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości umieszczenia na fakturze dokumentujacej dostawę krajową przedrostka PL przed numerem NIP.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług precyzuje jakie elementy powinna zawierać faktura. § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia stw ...

Dotyczy zastosowania w przypadku korekt faktur kursu waluty z dnia wystawienia faktury dokumentującej transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 10.08.2005r. ( bez numeru ) wynika, że Spółka z o.o. dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Spółka zwróciła się z zapytaniem, jaki kurs należy stosować do przeliczenia kwot z faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę towarów d ...

Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT zaliczek oraz wystawiania i ujmowania w ewidencjach faktur korygujących.

POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 01.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) przez Pana ........... w części dot. interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od tow ...

Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży produktów niemieckiego kontrahenta.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.06.2005r., (data wpływu do tut. organu 14.06.2005r., uzupełnione w dniu 05.09.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysta ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wykonania projektu obwodnicy zlokalizowanej w Polsce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2005r. , (data wpływu do tut. organu 03.06.2005r., uzupełnione w dniu 29.06.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania poda ...

Dotyczy określenia prawidłowej daty wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymaną prowizję z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 18.07.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 19.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej określenia prawidłowej daty wystawienia faktu ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawiania faktur za opakowania zwrotne.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży towarów handlowych (piwa) w opakowaniach zwrotnych. Spółka zawarła pisemne umowy z odbiorcami. W umowach tych określono kaucje oraz terminy zwrotu opakowań. Dla opakowań wydanych po 1.05.2004 r. został wyznaczony termin zwrotu na dzień 30.04.2006 r. Spółka dokonując sprzedaży piwa w dniu X, wydaje np. 100 opakowań ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jest prawidłowy?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje m. in. liczniki energii elektrycznej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają procedurze legalizacji. Spółka z ...

Czy w odniesieniu do kontrahentów, którzy wyrażą na to zgodę oraz przy zapewnieniu autentyczności i rzetelności faktur (poprzez bezpieczny podpis elektroniczny) Spółka może wystawiać oryginały i kopie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłać i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Spółka jako operator telekomunikacyjny wystawia miesięcznie olbrzymią ilość faktur. Jest to proces kosztowny i kłopotliwy, ze względu na konieczność przechowywania tak dużej liczby kopii faktur. W przypadku części ...

Generowanie strony w 20 ms